Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Ανθρώπινα Δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες

Α+ | A-

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ προσυπέγραψε την έκκληση του ΟΗΕ για την προώθηση του Οικουμενικού Συμφώνου το 2002 χωρίς ενδοιασμό, δεδομένου ότι τόσο οι εννέα πρώτες αρχές του Συμφώνου, όσο και η δεκάτη αρχή κατά της διαφθοράς που προστέθηκε το 2004 αποτελούν μέρος των αρχών και των αξιών που ήδη εφαρμόζει ο Όμιλος.

Οι δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου περιλαμβάνονται ρητά στο Εγχειρίδιο με τίτλο «Εταιρικές Αξίες και Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΤΙΤΑΝ» που εκδόθηκε το 2003, μεταφράσθηκε και παρουσιάσθηκε σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου στη μητρική τους γλώσσα.

Η συνολική ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των εταιρικών αξιών και του Κώδικα Δεοντολογίας ανήκει στην Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συμπεριλαμβάνει στην ετήσια Έκθεσή της προς την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου σχετικές αναφορές.

Από το 2005 όλοι οι νέοι εργαζόμενοι παραλαμβάνουν το Εγχειρίδιο αυτό κατά την πρόσληψή τους και υπογράφουν σχετική δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του και δεσμεύονται στην εφαρμογή του.

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου που εφαρμόζονται οι δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ παραθέτουμε μέσω της ιστοσελίδας μας αναλυτική παρουσίαση των συναφών πολιτικών και πρακτικών μας ανα θέμα:

1. Ανθρώπινα δικαιώματα (Universal Declaration on Human Rights)

O σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου (Διεθνής Συνθήκη ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 1977) και των δικαιωμάτων των εργαζομένων όπως αποτυπώνονται στη σχετική Διακήρυξη για την προστασία των Εργασιακών Δικαιωμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (Συνθήκη 87 ILO) αποτελούν σημείο αναφοράς για τον κυρίαρχο στόχο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ όπου αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Να αναπτυχθούμε ως ανεξάρτητη πολυ-περιφερειακή δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον».

Eπιπρόσθετα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο ως μία από τις έξι εταιρικές του αξίες και ορίζεται ως ακολούθως:

«Koινωνική Ευθύνη : λειτουργούμε ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό στον άνθρωπο και στα δικαιώματά του ως εργαζόμενου, ως πολίτη και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου».

Επιπλέον, στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου προβλέπεται ότι:

«Η εφαρμογή των εθνικών και διεθνών κανόνων, που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και στην προστασία των ανηλίκων, αποτελεί καθοριστική αρχή της λειτουργίας μας. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται μη αποδεκτή κάθε συμπεριφορά που προσβάλει την αξιοπρέπεια του ατόμου, δημιουργεί διακρίσεις οποιαδήποτε μορφής ή συνεπάγεται καταναγκαστική εργασία. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και από τους εργολάβους και τους λοιπούς συνεργάτες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ».

Σε κάθε χώρα δραστηριότητας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ειδικό νομοθετικό καθεστώς ρυθμίζει την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών. Στην Ελλάδα, όπου ο Όμιλος έχει την έδρα του, τόσο οι προαναφερόμενες διεθνείς συνθήκες, όσο και οι συναφείς Ευρωπαϊκές Συνθήκες και Οδηγίες αποτελούν εσωτερικό δίκαιο με σχετικές αναφορές τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην εργατική νομοθεσία.

Στην Βουλγαρία, η όποια αποτελεί επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προαναφερθείσες Συνθήκες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, όπως και συναφείς Συνθήκες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, αλλά και η Αίγυπτος έχουν επίσης προσυπογράψει και ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο τις διεθνείς συνθήκες που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και των εργαζομένων.

Στις ΗΠΑ το νομοθετικό σύστημα είναι διαφορετικό από αυτό των Ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατοχυρώνεται συνταγματικά, ενώ ειδικό καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων αυτών διέπουν και τις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα σε ό, τι αφορά την προστασία των εργαζομένων και την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών, ειδική Επιτροπή ελέγχει την πρακτική τους εφαρμογή από τις επιχειρήσεις και αποφασίζει σε κάθε περίπτωση προσφυγής εργαζομένου ή και υποψηφίου εργαζομένου σχετικά με συναφείς παραβιάσεις (βλ. Σχετικές Αναφορές σε Απολογισμούς ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου).

2. Η προώθηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου στη σφαίρα επιρροής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Η δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου περιλαμβάνει την προσπάθεια μεταλαμπάδευσης των αρχών αυτών στη σφαίρα επιρροής του Ομίλου, η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

Η «σφαίρα επιρροής» μίας επιχείρησης μπορεί να αποτυπωθεί με ένα σχήμα αποτελούμενο από μία σειρά ομόκεντρων κύκλων. Ο πρώτος κύκλος και σχετικά μικρότερος από τους υπόλοιπους περιλαμβάνει τον κύριο κορμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρίας στους εργασιακούς χώρους και στην αγορά. Εκεί η εταιρία έχει το μεγαλύτερο έλεγχο ως προς την διαμόρφωση συμπεριφορών για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ο επόμενος κύκλος καλύπτει την προμηθευτική αλυσίδα. Ο δυνατότητα ελέγχου της επιρροής της περιορίζεται εδώ σημαντικά, ωστόσο σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντική. Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει τις διαδραστικές σχέσεις μιας εταιρίας με την κοινότητα, τις κοινωνικές επενδύσεις και τις φιλανθρωπικές δραστηριότητές της. Ο τελικός κύκλος επιρροής είναι η συμβολή μιας εταιρίας στον δημόσιο διάλογο περί της πολιτικής σε θέματα ευρύτερου δημοσίου ενδιαφέροντος και η άσκηση δραστηριότητας για την υποστήριξη συγκεκριμένων θέσεων ή επιλογών.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εκδίδοντας το 2007 τον Κώδικα Προμηθειών συμπεριέλαβε σε αυτόν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, επιδιώκοντας να κάνει ακόμη σαφέστερες τις θέσεις του σχετικά με το σεβασμό και την εφαρμογή των δέκα αρχών στη σφαίρα επιρροής του και ειδικότερα στους επιχειρηματικούς συνεργάτες του.
 

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI