Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι

Α+ | A-

Στις δραστηριότητές μας εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000, ενώ για το τσιμέντο και τα προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος συμμορφωνόμαστε με όλα τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας. Έχουμε δεσμευτεί να βελτιώνουμε τα πρότυπα ασφάλειας μεταξύ των προμηθευτών μας, ιδιαίτερα για τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, όπως η μεταφορά αγαθών και υλικών, οι υπηρεσίες συντήρησης και η εξόρυξη των πρώτων υλών.

Ο Κώδικας Προμηθειών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ καθορίζει τα πρότυπα με τα οποία λειτουργούμε για την υπεύθυνη διαχείριση των προμηθειών μας. Για κάθε νέο προμηθευτή, ο στόχος αυτός υποστηρίζεται από σύστημα πληροφόρησης προμηθευτών το οποίο διασφαλίζει ότι οι σχετικές απαιτήσεις γίνονται κατανοητές από το πρώτο κιόλας στάδιο επικοινωνίας μας. Οι υφιστάμενοι προμηθευτές μας έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται πιο αναλυτικά με ειδικές συναντήσεις σε διμερές επίπεδο ή ειδικά σεμινάρια.

Συνεισφέραμε στην ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) για τους προμηθευτές και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης, ώστε να διασφαλίσουμε την υιοθέτησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, επιζητούμε τη σύμπραξη με τους τοπικούς μας προμηθευτές και τις επαγγελματικές τους ενώσεις, αξιοποιώντας τα τοπικά δίκτυα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI