Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Ιστορική αναδρομή

Α+ | A-

Η ΕΚΕ δεν αποτελεί μία νέα ιδέα. Συνδέεται ιστορικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων από την αρχή του εμπορίου τον 16ο αιώνα και της βιομηχανίας αργότερα. Έννοιες όπως η χορηγία και η φιλανθρωπία ήταν γνωστές στην αρχαία αλλά και στη νεώτερη Ελλάδα, ενώ το σύνολο του Διαφωτισμού διαπερνούσαν ιδέες όπως αυτή του λεγόμενου «ουτοπικού σοσιαλισμού»

Για πρώτη φορά, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης περιλαμβάνεται στις οδηγίες (“guidelines”) του Ο.Ο.Σ.Α. για τις επενδύσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες και ειδικότερα:

«Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε τρίτες χώρες ... οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους σκοπούς και προτεραιότητες που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής και περιφερειακής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημιουργίας απασχόλησης, της προώθησης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας.»

Το 1987 δημοσιεύεται και η γνωστή πλέον σε όλους Έκθεση Brutland που υιοθετεί τον όρο «βιώσιμη» για άλλους «αειφόρο» -sustainable- «ανάπτυξη» και τονίζεται η ανάγκη προώθησης και εφαρμογής ενός διαφορετικού τρόπου, προληπτικής αντιμετώπισης του περιβάλλοντος και της προστασίας του ώστε να είναι εφικτή μια βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον.

Μία μεγάλη ποικιλία όρων, μερικές φορές και σε εναλλαγή μεταξύ τους, χρησιμοποιείται για να ορίσει την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης : «επιχειρηματική ηθική», «εταιρική λογοδοσία», «βιώσιμη ανάπτυξη», κά.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ωστόσο ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με τις αρνητικές πρακτικές που πολλές φορές σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας βλέπουν το φώς της δημοσιότητας και που σχετίζονται κυρίως με παραβιάσεις βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων αλλά και των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ η ΕΚΕ αποτελεί μία παράδοση που μεταλαμπαδεύεται από τη μητρική εταιρία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ σε όλες τις νέες εταιρίες και δραστηριότητές του.

Ορόσημα στις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες ΕΚΕ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ


2000
 
 • Διατύπωση του στρατηγικού στόχου και των εταιρικών αξιών του Οµίλου άµεσα συνδεδεµένων µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
 • Συµµετοχή στην ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ
 • Έναρξη της πρωτοβουλίας «ΦΑΟΣ», τοπικής σύµπραξης για την πρόληψη ατυχηµάτων στα σχολεία

2001
 
 • Συνεργασία µε άλλες βιοµηχανίες τσιµέντου για την υλοποίηση της Μελέτης Batelle που οδήγησε στη δηµιουργία της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WBCSD/CSI)

2002
 
 • Οργάνωση εκστρατείας ειδικά για την ΕΚΕ σε όλη την Ελλάδα µε αφορµή τον εορτασµό της 100ής επετείου της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, µητρικής εταιρίας του Οµίλου ΤΙΤΑΝ
 • Ένταξη στην Πρωτοβουλία του ΟΗΕ για το Οικουµενικό Σύµφωνο (Global Compact)

2003
 
 • Συµµετοχή ως κύριο µέλος στο Διεθνές Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και την Πρωτοβουλία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιµέντου
 • Έκδοση του 1ου Απολογισµού ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οµίλου ΤΙΤΑΝ σύµφωνα µε τις αρχές της Πρωτοβουλίας GRI

2004
 
 • Πρώτη έκδοση των Εταιρικών Αξιών και του Κώδικα Δεοντολογίας του Τιτάνα σε όλες τις γλώσσες των εργαζοµένων του Οµίλου
 • Συµµετοχή ως κύριο µέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Europe)
 • Υιοθέτηση της προσέγγισης «Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία» σύµφωνα µε το Οικουµενικό Σύµφωνο για την ενθάρρυνση συµπράξεων και την ενσωµάτωση της ΕΚΕ ως κύριας συνιστώσας σε όλη τη σφαίρα επιρροής του Τιτάνα

2006
 
 • Έναρξη υλοποίησης πενταετούς προγράµµατος επίτευξης περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων
 • Συµµετοχή στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Σύµπραξη για την ΕΚΕ», όπου ο ΤΙΤΑΝ πρωτοστατεί στην Ευρωπαϊκή Οµάδα Εργασίας για την προώθηση της ΕΚΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα

2007
 
 • Πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση περιεχοµένων απολογισµού σύµφωνα µε τις αρχές της GRI (G3) όπου επιτυγχάνεται επίπεδο διασφάλισης Α+
 • Συµµετοχή στην κοινή πρωτοβουλία του Οικουµενικού Συµφώνου και του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου WBCSD για την Κλιµατική Αλλαγή

2008 & 2010
 
 • Συνάντηση Ενδιαφερομένων Πολιτών
 • Η σύμπραξη με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί μακροπρόθεσμη πρακτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής και των ενεργειών του στον τομέα της ΕΚΕ.

  Ο ΤΙΤΑΝ υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει εθελοντικά υιοθετήσει ανέλαβε μια καινοτόμο πρωτοβουλία με την πραγματοποίηση του Φόρουμ (Συνάντηση) Ενδιαφερομένων Πολιτών.

  Το 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών (First Stakeholders’ Forum), σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στον Τιτάνα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2008 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στο Καμάρι, με τη συμμετοχή πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών, μετόχων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

  Την 1η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκαν δύο Συναντήσεις Ενδιαφερομένων Πολιτών στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελευσίνα και το Καμάρι.

 • Elefsina 2010
 • Kamari 2010
 • Kamari 2008

 

1 Αnnex to the Declaration of 21st June, 1976 by Governments of OECD Member Countries on International Investment and Multinational Enterprises
2 World Commission on Environment and Development, Brutland report “Our Common Future”, Oxford University Press, 1987

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI