Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Δομή ΕΚΕ

Α+ | A-

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μία από τις έξι εταιρικές αρχές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και είναι συνάρτηση της στρατηγικής που ακολουθεί για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Eνθαρρύνουμε τη δηµιουργία δοµών ΕΚΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που στηρίζουν τη συµµετοχή των θυγατρικών του Οµίλου σε τοπικά δίκτυα και κοινές προσπάθειες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν την υλοποίηση και την επικοινωνία τοπικών σχεδίων δράσης.

Οι υποδοµές, τα συστήµατα και οι διαδικασίες του Οµίλου αποσκοπούν στην ενίσχυση της γενικής ανταγωνιστικότητάς του µακροπρόθεσµα.

 • Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης
  Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, μια από τις Επιτροπές του Δ.Σ. του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, έχει ως στόχο να ενισχύσει και να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση της διοίκησης σε τρεις κατευθύνσεις, αυτές της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, παρέχοντας επιπλέον στρατηγική καθοδήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικών υποθέσεων. 
 • Ομάδα Εργασίας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
  Η συγκεκριμένη ομάδα διορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και αναπτύσσει προτάσεις και σχέδια ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία επικεντρώνεται σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 
 • Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE)
  Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι συντονιστής της προσπάθειας που πραγματοποιεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με υποστήριξη από ένα καθορισμένο δίκτυο στελεχών σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται. Κάθε χώρα έχει διαμορφώσει τη δική της επιτροπή ΕΚΕ για την ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών σχεδίων δράσης ΕΚΕ.
   
 • Δίκτυο Στελεχών ΕΚΕ
  Το δίκτυο στελεχών ΕΚΕ αποτελείται από στελέχη με εμπειρία σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οποίοι εκπροσωπούν τις περιοχές και τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Η ομάδα υποστηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής του Ομίλου σε τοπικό επίπεδο καθώς και την μεταφορά τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και βέλτιστων πρακτικών.  
 • Τοπικές Επιτροπές ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης
  Οι συγκεκριμένες επιτροπές λειτουργούν σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάνας. Έχουν την ευθύνη να κατευθύνουν και να διασφαλίσουν την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμ-μετόχων.

 

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI