Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Δομή ΕΚΕ

Α+ | A-

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μία από τις έξι εταιρικές αρχές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και είναι συνάρτηση της στρατηγικής που ακολουθεί για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Eνθαρρύνουμε τη δηµιουργία δοµών ΕΚΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που στηρίζουν τη συµµετοχή των θυγατρικών του Οµίλου σε τοπικά δίκτυα και κοινές προσπάθειες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν την υλοποίηση και την επικοινωνία τοπικών σχεδίων δράσης.

Οι υποδοµές, τα συστήµατα και οι διαδικασίες του Οµίλου αποσκοπούν στην ενίσχυση της γενικής ανταγωνιστικότητάς του µακροπρόθεσµα και στην ανάδειξή του µεταξύ των άριστων σε σύγκριση µε οµοειδείς βιοµηχανίες.

 • Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης
   
 • Εθνικές Επιτροπές ΕΚΕ
   
 • Διεύθυνση ΕΚΕ

  Η Διεύθυνση ΕΚΕ του Οµίλου ΤΙΤΑΝ είναι ο συντονιστής της προσπάθειας αυτής. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, στηρίζεται σε ένα νεοσύστατο δίκτυο αντιπροσώπων για την ΕΚΕ σε κάθε χώρα και κάθε τοµέα λειτουργίας του Οµίλου. Επίσης, κάθε χώρα και περιφέρεια έχει συστήσει τη δική της τοπική Επιτροπή ΕΚΕ µε σκοπό την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών τοπικών σχεδίων δράσης.
   
 • Δίκτυο Εθνικών Εκπροσώπων ΕΚΕ
   
 • Επιτελικές Διευθύνσεις και ΕΚΕ

  Εκτός από την Επιτροπή ΕΚΕ και τη Διεύθυνση ΕΚΕ, δύο ακόμη διευθύνσεις σε επίπεδο Ομίλου παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση των επιδόσεών μας στην ΕΚΕ, τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις μας σε διάφορες πρωτοβουλίες (π.χ. την Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου) και την αναφορά πάνω σε αυτά.

  Η Τεχνική Διεύθυνση επιβλέπει την υλοποίηση των τελευταίων τεχνολογιών εντός του Ομίλου, με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και οι Μηχανικοί Προστασίας Περιβάλλοντος παρέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση της περιβαλλοντικής μας πολιτικής σε όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ΤΙΤΑΝ και στα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό επίπεδο (όπως πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινότητες). Έτσι, ανταλλάσσουμε γνώσεις και εμπειρίες αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο στους κόλπους του Ομίλου, αλλά και με όσους συνεργάζονται μαζί μας εκτός του Ομίλου.

 

Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI