Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ελλάδα
2016
Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων και νέα μελέτη βιοποικιλότητας στο λατομείο αδρανών υλικών Λέρου

Εξετάζοντας τις περιοχές του Ξηροκάμπου στη Λέρο, αυτή η μελέτη βιοποικιλότητας αφορά ένα λατομείο του Τιτάνα που βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή. Οι νέες μελέτες στα λατομεία σε Καμάρι και Λούτσα-Ρέμερι αποσκοπούν στην επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις στη βιοποικιλότητα. Για τον σκοπό αυτό, επιλέξαμε να συνεργαστούμε με εξειδικευμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ) και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο απώτερος στόχος μας ήταν να καθιερώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της βιοποικιλότητας και να επικaιροποιήσουμε τα σχέδια αποκατάστασης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI).

Για τη βελτίωση της αποκατάστασης και την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας ο ΤΙΤΑΝ:

  • Παρακολουθεί όλα τα ενεργά λατομεία για την αναγνώριση περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία/εφαρμογές, όπως το ολοκληρωμένο εργαλείο αξιολόγησης της βιοποικιλότητας (IBAT).
  • Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της «υδροσποράς» για την αποκατάσταση εξοφλημένων τμημάτων των λατομείων. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί στα λατομεία σε Καμάρι και Λούτσα-Ρέμερι.
  • Εκπονεί μελέτες αξιολόγησης της βιοποικιλότητας με την καταγραφή της τοπικής χλωρίδας και των αποτελεσμάτων από την αποκατάσταση με φυσική διαδοχή.
  • Έχει δημιουργήσει έναν εικονογραφημένο οδηγό των φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση κάθε λατομείου της εταιρίας στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή σχεδίων δράσης σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κοινότητες βασίζεται στις οικολογικές απαιτήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν ορισμένα είδη/ενδιαιτήματα προτεραιότητας και περιλαμβάνει στόχους συντήρησης, δράσεις διαχείρισης και προτάσεις για την αποκατάσταση. Μετά τη μελέτη αξιολόγησης υποβάλλεται μια πρόταση αποκατάστασης των λατομείων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές, με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη όσον αφορά την τοπική βιοποικιλότητα, ιδίως σε περιπτώσεις ειδών/ενδιαιτημάτων προτεραιότητας.Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI