Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ελλάδα
2016
Μελέτη κυκλικής οικονομίας – Συνεργατική δράση

Το 2016, ο TITAN στην Ελλάδα συνέβαλε στις συνεργατικές προσπάθειες του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SEV-BCSD), συνεργάτη του Παγκοσμίου Δικτύου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) στην Ελλάδα, και της Ernst & Young Hellas για τη δημιουργία μιας κοινής έκθεσης για τα οφέλη από την υιοθέτηση μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας στην οικονομία της χώρας. Η πρωτοβουλία πρόβαλε τις δυνατότητες ριζικής αλλαγής που η κυκλική οικονομία μπορεί να επιφέρει στην ελληνική οικονομία, τόσο στο προηγούμενο όσο και στο επόμενο στάδιο, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης χρόνιων, συγκρουσιακών ζητημάτων, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και της παροχής επενδυτικών ευκαιριών ως καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές της έρευνας, που στόχο είχε να εξαγάγει συμπεράσματα σε σχέση με την κυκλική οικονομία και να υπογραμμίσει τη σημασία της συλλογικής δράσης, με βάση τα ακόλουθα βήματα:

  • Η προσέγγιση στη σύμπραξη με τους συμ-μετόχους βασίστηκε σε διάλογο μεταξύ των συμ-μετόχων, επαγγελματικών συνεργατών και άλλων τρίτων, που επισημάνθηκε εξαρχής ως βασικό στοιχείο και στόχος της μελέτης.
  • Η εργασία συνίστατο κυρίως στην ανάλυση και σύνταξη πληροφοριών και δεδομένων που διατίθενται ή συλλέγονται μέσω της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έρευνας.
  • Είναι γεγονός ότι η κυκλική οικονομία προφανώς εφαρμόζεται διαφορετικά σε κάθε εξεταζόμενο τομέα. Κάθε τομέας αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις και ζητήματα προτεραιότητας σε όλη την αλυσίδα αξίας του. Προκειμένου η μελέτη αυτή να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για κάθε επιμέρους τομέα, αλλά παράλληλα για να μπορεί να εξαγάγει οριζόντια συμπεράσματα, η SEV-BCSD και η Ernst & Young Hellas προχώρησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένων βασικών παραμέτρων της κυκλικής οικονομίας.

Μεταξύ των σημαντικών ευρημάτων και σχεδίων για βελτίωση: η ανάγκη νομοθετικής και κανονιστικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και η ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και αντιμετώπισης των φραγμών της αγοράς αποβλήτων. Αναφέρθηκε επίσης η έμφαση που δίνεται το στάδιο του τέλους της ζωής των προϊόντων και όχι στο στάδιο του σχεδιασμού, το γεγονός ότι η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων καθώς και των βιολογικών αποβλήτων απαιτεί σημαντική βελτίωση, και ότι η διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ενέργεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποδοτικότητα είναι σχετικά χαμηλή και οι περισσότεροι τομείς που μελετώνται βρίσκονται σε πρώιμη μεταβατική φάση προς την κυκλική οικονομία. Τέλος, η διείσδυση δευτερογενών καυσίμων σε ορισμένες βιομηχανικές χρήσεις όπως το τσιμέντο είναι χαμηλή. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, που έχει τις χαμηλότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων για συν-επεξεργασία στη βιομηχανία τσιμέντου, σε συνδυασμό με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διάθεσης των αποβλήτων της σε χωματερές.

Σε σχέση με τα παραπάνω, ο ΤΙΤΑΝ παρουσίασε επίσης μια μελέτη περίπτωσης με θέμα την «Εξοικονόμηση καυσίμων και μη ανανεώσιμων πρώτων υλών μέσω της χρήσης δευτερογενών καυσίμων και πρώτων υλών στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου», στην έκδοση της Europe - BCSD: «Μια πηγή έμπνευσης για μια βιώσιμη οικονομία στην Ευρώπη: υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, περισσότερα από 70 επιχειρηματικά σχέδια-παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη συμβάλλουν στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.»
Link: http://www.wbcsd.org/Overview/Global-Network/News/Taking-on-the-Sustainable-Development-Goals

Η έκθεση υπογράμμισε τα αμέτρητα οφέλη από τη χρήση δευτερογενών καυσίμων και πρώτων υλών:

  • Το ενεργειακό κόστος μειώνεται και ο τομέας τσιμέντου γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός.
  • Οι φυσικοί πόροι (ορυκτά καύσιμα και μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες) διατηρούνται και το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των εταιρειών μειώνεται.
  • Η κοινωνία επωφελείται από την ορθολογική, ασφαλή και χαμηλού κόστους διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές συστάσεις.

Το 2016, οι εγκαταστάσεις τσιμέντου TITAN χρησιμοποίησαν 500.000 τόνους βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων ως υποκατάστατο της φυσικής πρώτης ύλης. Η χρήση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων στην παρασκευή τσιμέντου είναι μια καινοτόμος λύση που έχει εφαρμόσει ο ΤΙΤΑΝ τα τελευταία χρόνια. Το απόβλητο σκυρόδεμα αποστέλλεται πίσω στα εργοστάσια του Τιτάνα ως εναλλακτική πηγή πρώτης ύλης στους κλιβάνους του τσιμέντου.

Χρήση δευτερογενών καυσίμων: Η χρήση δευτερογενών καυσίμων συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και παραμένει ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Το 2016, το εργοστάσιο τσιμέντου Καμαρίου πέτυχε ένα ποσοστό 32% (αντικατάσταση με θερμότητα) αντικατάστασης συμβατικών με δευτερογενή καύσιμα, ενώ η απόδοση του ΤΙΤΑΝΑ σε όλες τις επιχειρήσεις τσιμέντου στην Ελλάδα έφτασε το 18%. Ο συνολικός όγκος των δευτερογενών καυσίμων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία το 2016 έφθασε τους 90.000 τόνους και η μείωση των εκπομπών CO2 ξεπέρασε τους 30.000 τόνους, με αποτέλεσμα η κατανάλωση 62.000 τόνων φυσικών ορυκτών καυσίμων (άνθρακα) να αποφευχθεί.Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI