Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

ΕΚΕ στην πράξη

Α+ | A-
ΤOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κόσοβο
2016
Συνεργασία με το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο (REC)

Στο πλαίσιο της ισχυρής δέσμευσής τoυ για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, το εργοστάσιο τσιμέντου Sharr υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο. Εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα που θα αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το εργοστάσιο τσιμέντου Sharr ελπίζει πως αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει τις σχέσεις του με τους συμ-μετόχους και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιήσει το κοινό σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Φέτος, το εργοστάσιο τσιμέντου Sharr συνεργάστηκε στενά με το REC για να εκπαιδεύσει τους νέους σχετικά με τη σημασία του νερού. Το νερό, ως φυσικός πόρος, καθίσταται όλο και πιο σπάνιο σε πολλές χώρες. Έτσι, ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα παγκοσμίως είναι η παροχή νερού. Η δραστηριότητα που διοργανώθηκε με το REC τον Μάρτιο του 2016 εστίασε στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία του νερού, τη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού για τους ανθρώπους, και την προστασία των υδάτινων πόρων από τη ρύπανση.

Τα αναμενόμενα οφέλη της συνεργασίας αυτής είναι η προώθηση πρακτικών για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα στην κοινωνία της Κοσόβου, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο ΤΙΤΑΝ στο Κόσοβο είναι μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία που φροντίζει για σημαντικά θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος.

 Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI