Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Πολιτική επικοινωνίας και διαλόγου

Α+ | A-

Σε επίπεδο Ομίλου ο στόχος μας, ως προς την σύμπραξη με τα ενδιαφερόμενα μέρη διαμορφώνεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της δέσμευσής μας για βιώσιμη ανάπτυξη (να αντιμετωπίζουμε τις σημερινές ανάγκες χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε μελλοντικές ανάγκες). Δεδομένου ότι βιομηχανίες όπως η δική μας πρέπει να λειτουργούν με τη συναίνεση της κοινωνίας, ο στόχος μας, ως προς τη σύμπραξη των stakeholders, είναι ξεκάθαρος:

 

Να συμπράττουμε με τις ομάδες και τα άτομα, που επηρεάζονται από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, κατά τον πιο σωστό, πιο κατάλληλο τρόπο, με πνεύμα σεβασμού, ειλικρίνειας, εντιμότητας, χωρίς αποκλεισμούς, με θετική ανταπόκριση στους προβληματισμούς τους, ώστε να διατηρούμε και να ισχυροποιούμε την κοινωνική άδεια λειτουργίας μας και να είμαστε καλύτερος εταιρικός πολίτης.

 

Αυτός ο στόχος σε επίπεδο Ομίλου εφαρμόζεται επίσης σε τοπικό επίπεδο. Λόγω των διαφορών που υπάρχουν στις χώρες λειτουργίας του Τιτάνα, επιβάλλεται να διασφαλίζουμε ότι ο στόχος μας σε επίπεδο Ομίλου ερμηνεύεται κατά τον πιο κατάλληλο τρόπο για τις τοπικές δραστηριότητές μας.

Ο ΤΙΤΑΝ έχει δεσμευθεί να είναι σε διαρκή συνεργασία με τις ομάδες και τα άτομα, που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, κατά τον πιο σωστό, πιο κατάλληλο τρόπο, με πνεύμα σεβασμού, ειλικρίνειας, εντιμότητας, χωρίς αποκλεισμούς με θετική ανταπόκριση στους προβληματισμούς τους. Θεωρούμε ότι αυτό συντελεί στην οικοδόμηση αξιόπιστων και βιώσιμων σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για να επιτύχουμε το στόχο αυτό χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα επικοινωνίας με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων:


Μέσα Επικοινωνίας: Εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI