Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

1η Συνάντηση Καμάρι 2008

Α+ | A-

Η σύμπραξη με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί μακροπρόθεσμη πρακτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής και των ενεργειών του στον τομέα της ΕΚΕ.

Ο ΤΙΤΑΝ υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει εθελοντικά υιοθετήσει ανέλαβε μια νέα καινοτόμο πρωτοβουλία με την πραγματοποίηση του πρώτου Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών σε εθνικό επίπεδο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2008 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Καμαρίου, με τη συμμετοχή εργαζομένων της Εταιρίας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών σωματείων, οικονομικοί αναλυτές, επενδυτές και μέτοχοι, προμηθευτές και εργολάβοι, πελάτες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΜΕ και μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως Διεθνής Διαφάνεια, WWF, Greenpeace, Praksis.

Οι στόχοι της συνάντησης ήταν αφενός η ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και τις πρακτικές που εφαρμόζει ο ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αφετέρου η ανταλλαγή απόψεων για περαιτέρω βελτίωση.

Η συνάντηση αυτή, αποτελεί μία νέα και καινοτόμα προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο. Για την υλοποίησή της ακολουθήθηκαν οι γενικές προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου AA1000SE, το οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι προτάσεις και τα συμπεράσματα του Φόρουμ θα αξιοποιηθούν ως πολύτιμος οδηγός στη σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή της μελλοντικής στρατηγικής ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τιτάνα στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ο ΤΙΤΑΝ δημοσιοποίησε μέσω των ΜΜΕ και της ιστοσελίδας του, τις συζητήσεις και τα αποτελέσματα της εκδήλωσης, τονίζοντας την πρόθεσή του να ενσωματώσει τις προτάσεις του Φόρουμ σε μελλοντικές εταιρικές πρωτοβουλίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.stakeholdersforum.gr

Απολογισμός 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI