Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

News & Media

Α+ | A-

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δίνει έμφαση στη συστηματική και αξιόπιστη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις και άλλα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του, καθώς επίσης και στην επικοινωνία με τα ΜΜΕ, τους κατά τεκμήριο αρμόδιους για την ενημέρωση της κοινής γνώμης φορείς.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα, όπως:

  • Η ιστοσελίδα του Ομίλου σε δύο γλώσσες (ελληνικά - αγγλικά).
  • Ανακοινώσεις - είτε απ’ ευθείας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη είτε μέσω των ΜΜΕ υπό μορφή καταχωρίσεων, δελτίων τύπου, συνεντεύξεων κ.λ.
  • Έντυπα / Εκδόσεις τακτικές ή έκτακτες, γενικού ή ειδικού περιεχομένου, απευθυνόμενες σε συγκεκριμένες ομάδες stakeholders ή στο ευρύτερο κοινό.

Απολογισμός 2018