Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση της TITAN Cement International SA

 

TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA
Νέα Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Περίοδος Αποδοχής: 19 Ιουνίου 2019 – 17 Ιουλίου 2019

 

Η TITAN Cement International SA («TCI») υπενθυμίζει ότι η περίοδος αποδοχής της νέας προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 16 Απριλίου 2019 για την απόκτηση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών έκδοσης της A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ («Μετοχές TΙΤΑΝ»), έναντι νέων κοινών μετοχών που θα εκδοθούν από την TCI («Μετοχές TCI»), με σχέση ανταλλαγής μίας Μετοχής TCI για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 («Δημόσια Πρόταση») θα διαρκέσει από τις 19 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 2μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

Ο κύριος στόχος της Δημόσιας Πρότασης είναι η διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης τίθεται το 75%, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και για τις δύο κατηγορίες των Μετοχών ΤΙΤΑΝ (κοινές και προνομιούχες). Με την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης η TCI θα καταστεί η αμέσως μητρική της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

 

Α. Πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, βάσει του ποσοστού αποδοχής

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης και τα σχετικά ποσοστά αποδοχής αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Ιουλίου 2019.

 • Σε περίπτωση που για μία ή και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ το ποσοστό αποδοχής είναι κάτω του 75%, η έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν είναι επιτυχής και η Δημόσια Πρόταση καθίσταται ανενεργή.
 • Σε περίπτωση που και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ το ποσοστό αποδοχής είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 75%, η Δημόσια Πρόταση είναι επιτυχής.

Ανάλογα με τα συγκεκριμένα ποσοστά αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ανά κατηγορία Μετοχών ΤΙΤΑΝ, θα ισχύουν τα εξής:

Αποδοχή ≥ 75% και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ (κοινές και προνομιούχες):
Επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης
 • Η TCI καθίσταται η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
 • Η ΤΙΤΑΝ καθίσταται άμεσα θυγατρική εταιρία της TCI
 • Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ (από 75% έως και 100%, αναλόγως του αποτελέσματος)
 • Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

 

Συμπληρωματικά:
Στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Δημόσιας Πρότασης, τι θα συμβεί με κάθε κατηγορία Μετοχών ΤΙΤΑΝ, βάσει των ποσοστών αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης;

 

Από 75% μέχρι <90% και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ Από 75% μέχρι <90% για μία και ≥90% για την άλλη κατηγορία Μετοχών ΤΙΤΑΝ ≥90% και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ

Τι θα συμβεί με τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ;

 • Δεν θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) για καμία κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ.
 • Τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες μετοχές της ΤΙΤΑΝ, θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τι σημαίνει για την ΤCI;

 • Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (από 75% μέχρι <90%, αναλόγως του αποτελέσματος) των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ.
 • Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Τι θα συμβεί με τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ;

 • Θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) μόνο ως προς τις μετοχές της κατηγορίας που προσφέρθηκαν σε ποσοστό ≥90%.

Τι σημαίνει για την ΤCI;

 • Η TCI αποκτά το 100% των μετοχών της κατηγορίας που προαναφέρθηκε (που προσφέρθηκε σε ποσοστό ≥90%, μετά την διαδικασία squeeze out και sell out).
 • Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (από 75% μέχρι <90%, αναλόγως του αποτελέσματος) της κατηγορίας μετοχών της ΤΙΤΑΝ για την οποία δεν ενεργοποιήθηκε η διαδικασία squeeze out και sell out.
 • Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Τι θα συμβεί με τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ;

 • Θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) και για τις δύο κατηγορίες μετοχών
 • Η ΤΙΤΑΝ αιτείται της διαγραφής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Τι σημαίνει για την ΤCI;

 • Η TCI θα αποκτήσει το 100% των μετοχών και των δύο κατηγοριών της ΤΙΤΑΝ.
 • Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

 

Β. Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ θα πρέπει να απευθύνονται:

 • στον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (τράπεζα, ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου τύπου επιχείρηση επενδύσεων) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, όπου είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ που κατέχουν, εξουσιοδοτώντας τον να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτόν το σκοπό, ή
 • εναλλακτικά, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα, προσκομίζοντας τα έγγραφα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Το Πληροφοριακό Δελτίο της TCI αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατίθεται ως εξής:

Το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus), όπως και το Συμπλήρωμα (Supplement) αυτού που καταρτίστηκαν από την TCI σε σχέση με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext Παρισίων και εγκρίθηκαν από τη βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA), θα είναι διαθέσιμα στην αγγλική και ελληνική γλώσσα στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/companies-new-listings) και της ΤΙΤΑN (http://ir.titan.gr/el/gatepost2019).

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ που αποδέχθηκαν την προηγούμενη δημόσια πρόταση της TCI της 18ης Οκτωβρίου 2018 και επιθυμούν να αποδεχθούν και τη νέα Δημόσια Πρόταση της 16ης Απριλίου 2019, θα πρέπει να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία αποδοχής.

Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Alpha Bank στο τηλέφωνο 210 3265511.

 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ,
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

Νομική σημείωση
Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933 των Η.Π.Α (Securities Act) (εφεξής ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς άδεια καταχώρησης ή απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Η TITAN Cement International δεν έχει καμία πρόθεση να καταχωρίσει οιοδήποτε μέρος της Δημόσιας Πρότασης στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να προβεί σε δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τυχόν κινητές αξίες που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πωλούνται μόνο σε "ειδικούς θεσμικούς αγοραστές" (όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών), με βάση τον Κανόνα 144Α.