Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Επιτροπή Ελέγχου

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Δώρος Κωνσταντίνου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΤΑΚΤΙΚΑ MEΛΗ

  • Ιωάννα Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Πλούταρχος Σακελλάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Αλέξανδρος Μακρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρακολούθηση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ως προς την πληρότητα και αξιοπιστία της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η παρακολούθηση της εφαρμοζόμενης από την Εταιρία διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η άσκηση εποπτείας επί των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία υπάγεται λειτουργικά σε αυτήν και η παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.

Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών και η εισήγηση για την επιλογή ελεγκτικής εταιρίας για την επισκόπηση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

Η συμμόρφωση της Εταιρίας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Η εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας εμπιστευτικής αναφοράς των εργαζομένων για παράπονα και ενδεχόμενες παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας, μέσω της τηλεφωνικής «γραμμής άμεσης επικοινωνίας» (Hotline).

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, με θητεία ανάλογη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά) πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διοικητική, λογιστική και ελεγκτική γνώση και εμπειρία.

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζει ένα εκ των τακτικών μελών της ως Πρόεδρο ενώ καθήκοντα Γραμματέως ασκεί η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου διακρίνονται σε :

  • τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο πριν από τη δημοσίευση των τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, εννεαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
  • έκτακτες, οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.

Απολογισμός 2016