Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Δόμνα Μιράσγεζη - Μπερνίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

MEΛΗ

  • Ηρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΣΚΟΠΟΣ

Η υπόδειξη των κατάλληλων υποψηφίων µελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σχεδιασµός διαδοχής και η γνωμοδότηση ως προς την ορθή εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία, οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης στον οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό, εκ των οποίων τα δύο, τουλάχιστον, είναι εκ των ανεξάρτητων μελών του. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται σε ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής ασκεί η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ανάλογη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της.

Απολογισμός 2016