Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Δόμνα Μιράσγεζη - Μπερνίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

MEΛΗ

  • Ηρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο, τουλάχιστον, είναι εκ των ανεξάρτητων μελών του. Τα μέλη της Επιτροπής ( τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται σε ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής ανατίθενται σε ένα εκ των μελών της ή στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής, ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΚΟΠΟΣ

Η εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής και της συνέχειας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την κατάλληλη σύνθεση

Η εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει αποφασίσει οικιεοθελώς να εφαρμόζει η Εταιρία.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Eρευνά και προτείνει κατάλληλα πρόσωπα, ως υποψήφια για την πλήρωση κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει την προοδευτική και κατάλληλη ανανέωσή του, όταν αυτό απαιτείται. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή συνεκτιμά τα απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες, από άποψη ειδικοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας των προσώπων που πρέπει να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης από άποψη πολυμορφίας και ανεξαρτησίας και εισηγείται τις κατάλληλες αναλογίες.
  • Εκτιμά την καταλληλότητα της δομής, του μεγέθους και της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει εισηγήσεις προς αυτό, σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές.
  • Φροντίζει για την, ανα πάσα στιγμή, ύπαρξη κατάλληλης διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου και των των λοιπών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Γνωμοδοτεί ως προς την ορθή εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
  • Εξετάζει το περιεχόμενο της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που υποβάλλει ετησίως η Εταιρία και την αιτιολόγηση των αποκλίσεων της Εταιρίας από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Αντλεί συμπεράσματα από τις απαντήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ερωτηματολογίου ετήσιας αξιολόγησης και προβαίνει σε σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της.

Η Επιτροπή δύναται να επικουρείται στο έργο της και από ειδικούς συμβούλους, που επιλέγονται από αυτήν και δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρίας. Η αμοιβή των εν λόγω συμβούλων καταβάλλεται από την Εταιρία.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία εγκρίνονται από τους συμμετέχοντες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Τα μέλη της Επιτροπής δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το έργο και η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής αξιολογείται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 
 
 
 

Απολογισμός 2017