Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Επιτροπή Αμοιβών

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Ηρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

MEΛΗ

  • Αλέξανδρος Μακρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται εξ ολοκλήρου από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη της Επιτροπής ( τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται σε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής και καθήκοντα Γραμματέως στον εκάστοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας ή στον αναπληρωτή του.

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής, ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΚΟΠΟΣ

Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εκάστοτε απαιτούμενης πολιτικής αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, με στόχο την προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη του κατάλληλου ανώτατου στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

  • Tην πολιτική αμοιβών και παροχών των ανωτάτων στελεχών του Ομίλου
  • Το σύνολο των αμοιβών ( σταθερών και μεταβλητών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών) των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των στελεχών ιεραρχικού επιπέδου Ε του Ομίλου και του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, κατόπιν σχετικής συμφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου.
  • Το ύψος των αποζημιώσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και των λοιπών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αμοιβών συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εντός του πρώτου πενταμήνου κάθε έτους και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της.

Στις συνεδριάσεις της δύναται να παρίσταται και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός εάν η Επιτροπή κρίνει άλλως.

Η Επιτροπή δύναται να καλεί και άλλα στελέχη της Εταιρίας, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Επιτροπή Αμοιβών δύναται να επικουρείται στο έργο της και από ειδικούς συμβούλους, που επιλέγονται από αυτήν και δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρίας. Η αμοιβή των εν λόγω συμβούλων καταβάλλεται από την Εταιρία.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία εγκρίνονται από τους συμμετέχοντες.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το έργο και η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Αμοιβών αξιολογείται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 
 
 
 

Απολογισμός 2017