Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Επιτροπή Αμοιβών

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Ηρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

MEΛΗ

  • Αλέξανδρος Μακρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
  • Πέτρος Σαμπατακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΣΚΟΠΟΣ

Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της πολιτικής αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς και με στόχο την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου ανώτατου στελεχιακού δυναμικού.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Επιτροπή αποτελείται εξ ολοκλήρου από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό, εκ των οποίων τα δύο, τουλάχιστον, πρέπει να είναι εκ των ανεξάρτητων μελών του. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται σε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής και καθήκοντα Γραμματέως στον εκάστοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας ή στον αναπληρωτή του.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ανάλογη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αμοιβών συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εντός του πρώτου πενταμήνου κάθε έτους και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος της.

Απολογισμός 2016