Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Διοικητικό Συμβούλιο

Α+ | A-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Ελένη Παπαπάνου
    Δικηγόρος
    Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών

Σύνθεση - Λειτουργία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τριετή θητεία.

Η ανάδειξη υποψηφιοτήτων και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

A. Tα μισά τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Προέδρου, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη , δηλαδή να πληρούν σωρευτικά τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας της ελληνικής νομοθεσίας, όσο και αυτά του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ( the UK Corporate Governance Code) στον οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρία. Επίσης, θα πρέπει να μην κατέχουν αμέσως ή εμμέσως μετοχές της Εταιρίας σε ποσοστό πλέον του 0,1% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Β. Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις θητείες, δηλαδή εννέα έτη.

Γ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προέρχεται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος προέρχεται από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ένας τουλάχιστον Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.

Δ. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να προέρχονται από χώρους που δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την Εταιρία και να επιλέγονται µε γνώµονα την επαγγελµατική και επιστηµονική τους καταξίωση σε τοµείς που µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση της στρατηγικής της Εταιρίας και στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ε. Η αξιολόγηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του γίνεται κάθε χρόνο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συμπλήρωση ειδικού αναλυτικού ερωτηματολογίου, τα συμπεράσματα του οποίου ανακοινώνονται στο Συμβούλιο και συζητούνται διεξοδικά. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει την αποτελεσματικότητα των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών σε συνάρτηση με τον αριθμό, την κατάρτιση και την εμπειρία των μελών τους, τον τρόπο εργασίας και τη συχνότητα των συνεδριάσεων, τη συνεισφορά τους στη χάραξη της ακολουθούμενης από την Εταιρία στρατηγικής, την κατανόηση και εφαρμογή των Εταιρικών αξιών κλπ.

ΣΤ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που αυτά κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη.

Ζ. Τα μη εκτελεστικά μέλη συνεδριάζουν επίσης μία φορά το έτος, υπό τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο, για την αξιολόγηση της απόδοσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιούνται επίσης να συνεδριάζουν με την παρουσία του Προέδρου, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών.

Η. Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, για ειδικά θέματα, σε εξειδικευμένους τεχνικούς, οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους.

Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει δική του Γραμματεία, με επικεφαλής τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κατά την άσκηση των καθηκόντων της δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη Υπηρεσία της Εταιρία.

Απολογισμός 2018