Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Πέτρος Σαμπατακάκης

Α+ | A-

ΜΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

Γεννήθηκε το 1946

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. από 10.5.2010 (3η θητεία)

Από το 2010 είναι μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Υπήρξε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Citigroup Inc. (1999-2004), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Διευθυντής των Citicorp και Citibank, N.A. Από το 1992 έως το 1997 ήταν επικεφαλής των θυγατρικών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου American International Group, των υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου και των εργασιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς και πιστωτικού κινδύνου. Διετέλεσε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και εταίρος της C.V. Starr και έχει επίσης εργασθεί στην Chemical Bank (νυν JPMorgan Chase). Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Plan International and Childreach, Επίτροπος του Κολλεγίου Αθηνών και Διευθυντής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

Διαθέτει τρεις τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο Columbia: πτυχίο (BsC), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και διδακτορικό στα Οικονομικά.

< επιστροφή

Απολογισμός 2016