Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Πολιτικές Ομίλου

Α+ | A-

Για να διασφαλίσουμε ότι διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με σεβασμό και υπευθυνότητα, αναπτύξαμε μία σειρά πολιτικών σε επίπεδο Ομίλου, οι οποίες βοηθούν κάθε άτομο στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις.

Η πολιτική ΕΚΕ που εφαρµόζει ο Όµιλος την τελευταία δεκαετία βασίζεται σε συγκεκριµένες προτεραιότητες όπως:

  • Υιοθέτηση και προώθηση άριστων πρακτικών σε όλη τη σφαίρα επιρροής του Οµίλου
  • Συνεργασία µε τους «συµ-µετόχους» και προώθηση ενός ευρύτερου επιχειρηµατικού και κοινωνικού κινήµατος για την ΕΚΕ και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
  • Ενίσχυση της διαφάνειας µε έµφαση στον ειλικρινή, άµεσο και ανοιχτό διάλογο, την αξιόπιστη ενηµέρωση για σηµαντικά και καίρια ζητήµατα και την αναζήτηση συναίνεσης και γενικά αποδεκτών λύσεων
  • Επένδυση πόρων (οικονοµικών και ανθρώπινων) σε πρωτοβουλίες και σχέδια που αποσκοπούν στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας από την λειτουργία µας.

Η Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους αντίστοιχους κανονισμούς που απαγορεύουν τη δωροδοκία και τη διαφθορά. Η πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζομένους, νόμιμους εκπροσώπους και πρόσωπα που ενεργούν υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα για λογαριασμό της Εταιρίας (π.χ. εντολοδόχοι, πληρεξούσιοι), οι οποίοι οφείλουν να ακολουθούν πάντοτε τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής και προσωπικής συμπεριφοράς.
Η πολιτική εστιάζει σε ένα εύρος ζητημάτων που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη διαφθορά, ευθυγραμμίζεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και ενσωματώνει τα παγκόσμια πρότυπα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά της δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου κατά Πρακτικών Διαφθοράς στην Αλλοδαπή (Foreign Corrupt Practices Act – “FCPA”) των ΗΠΑ , του νόμου κατά Δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Bribery Act 2010) και της νομοθεσίας σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται.

Η Πολιτική και οι Οδηγίες Συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.
Σύμφωνα με την πολιτική και τις οδηγίες, οι επιχειρηματικές μονάδες και οντότητες που ελέγχει και διαχειρίζεται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, καθώς και κάθε εργαζόμενος του Ομίλου έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίζουν κάθε πελάτη και προμηθευτή δίκαια, ισότιμα και ανοιχτά.
Η πολιτική καθοδηγεί τους εργαζομένους στις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και συμβάλλει στον εντοπισμό λύσεων, στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύψουν σχετικά ζητήματα. Επιπλέον, παρέχονται αρκετές οδηγίες οι οποίες προσφέρουν μια επισκόπηση των βασικών διατάξεων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό και υποδεικνύουν τα είδη συμπεριφοράς που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αντιμονοπωλιακά ζητήματα. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΤΙΤΑΝ υποχρεούνται επίσης να ζητούν τη συμβουλή ειδικών όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα γύρω από τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό ή όταν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία σε θέματα συμμόρφωσης.

Η Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ομίλου θεσπίζει ένα πλαίσιο για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στην εργασία μας όσο και στη σφαίρα της επιρροής μας.
Ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας και αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Η πολιτική μας διέπεται από τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά δικαιώματα.
Η πολιτική έχει ως στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της δέσμευσης όλων των εργαζομένων του Τιτάνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον Όμιλο.

Η Πολιτική Συμμόρφωσης με τις Διεθνείς Κυρώσεις έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους περί κυρώσεων σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ.
Η διεθνής παρουσία του Ομίλου μάς υποχρεώνει να συμμορφωνόμαστε με κυρώσεις που επιβάλλουν, διαχειρίζονται ή εφαρμόζουν διεθνείς οργανισμοί ή συναφείς εθνικές αρχές. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος αναμένεται ότι θα υλοποιεί και θα διατηρεί επαρκή συστήματα και ελέγχους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
Η πολιτική μας περιλαμβάνει έναν πρακτικό οδηγό και μια λίστα βέλτιστων πρακτικών για ζητήματα συμπεριλαμβανομένων του χρονικού πλαισίου στο οποίο πρέπει να διεξάγεται η ενδελεχής έρευνα, της διαλογής των συνδεδεμένων μερών, της εκπαίδευσης, καθώς και της τήρησης αρχείου ελέγχου.

Απολογισμός 2018