Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Εσωτερικός Έλεγχος

Α+ | A-

Ο Eσωτερικός Έλεγχος ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου , η οποία είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία και αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συµβουλίου.

Ο πρωταρχικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η αξιολόγηση των ασφαλιστικών δικλείδων που υπάρχουν σε όλο το εύρος των λειτουργιών του Ομίλου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους. Στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνoνται επίσης:

-H παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Δεοντολογίας και του Καταστατικού της Εταιρίας και των νόμων εν γένει , οπουδήποτε λειτουργεί και έχει δραστηριότητες η Εταιρία.
-Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεων σύγκρουσης των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών με τα συμφέρονται της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
- Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, κατά την έννοια του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, όπως ισχύει και των σχέσεων της Εταιρίας με εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέτοχοι της Εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 10%.

Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται:

  1. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τοµέα Ελλάδας, που έχει ως έργο την άσκηση διαχειριστικών ελέγχων και ελέγχων τήρησης των θεσµοθετηµένων λειτουργικών διαδικασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρηματιστηριακή και εν γένει νοµοθεσία.
  2. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τοµέα Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου που έχει ως έργο την άσκηση διαχειριστικών ελέγχων και ελέγχων τήρησης των θεσμοθετημένων λειτουργικών διαδικασιών των εταιριών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε χώρες των περιοχών αυτών.
  3. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής που έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των συστηµάτων πληροφορικής που εφαρμόζονται από τις εταιρίες του Ομίλου και
  4. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τοµέα ΗΠΑ, που έχει ως έργο τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ.

 

Απολογισμός 2018