Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Δικαιώματα Μετόχων

Α+ | A-

Μετοχές

Το µετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ διαιρείται σε 84.632.528 µετοχές, ονοµαστικής αξίας €4 η κάθε µία, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές µετοχές και 7.568.960 προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο.

Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»).

Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας . Η κυριότητα της µετοχής, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νοµίµων αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Δικαίωμα Παράστασης στις Γενικές Συνελεύσεις

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του παραπάνω φορέα.

Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πέραν των ανωτέρω, η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης διαδικασίας, που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Οι μέτοχοι δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων, μετόχων ή μη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία που αποστέλλεται στην Εταιρία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρία αναρτά στην ιστοσελίδα της τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει και κοινοποιήσει ο μέτοχος για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους.

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλογραφίας.

Οι αντιπρόσωποι μετόχων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός που θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι μέτοχοι, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν αν υπάρχει κίνδυνος εξυπηρέτησης άλλων συμφερόντων από τον αντιπρόσωπο πλην των δικών τους.

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως αν ο αντιπρόσωπος :

α. είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν
β. είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας.
γ. είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας.
δ. είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω.

Απαρτία – Πλειοψηφία

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε τότε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αν δεν συντελεστεί η ανωτέρω αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10 πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις

Κάθε μετοχή, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Δικαιώματα προνομιούχων μετόχων

Σύµφωνα µε την από 27.6.90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε την έκδοση προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, τα προνόµια των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών συνίστανται:

Α. Στην απόληψη, πριν από τις κοινές µετοχές, πρώτου µερίσµατος από τα κέρδη εκάστης χρήσης, σε περίπτωση δε µη διανοµής µερίσµατος ή διανοµής µερίσµατος µικρότερου του πρώτου, κατά µια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνοµιακή καταβολή του πρώτου αυτού µερίσµατος σωρευτικά και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των εποµένων χρήσεων. Οι προνοµιούχες χωρίς ψήφο µετοχές δικαιούνται, ισότιµα προς τις κοινές µετοχές, σε απόληψη του πρόσθετου µερίσµατος που τυχόν θα διανεµηθεί µε οποιαδήποτε µορφή. Σηµειωτέον πάντως ότι, µετά την τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 8 του Ν 3604/2007 των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/20, περί των διανεµοµένων κερδών ανωνύµων εταιριών, την κατάργηση της υποχρέωσης διανοµής ελάχιστου υποχρεωτικού πρώτου µερίσµατος 6% επί του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου και τη θέσπιση υποχρεωτικής διανοµή του 35% των καθαρών κερδών εκάστης χρήσης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, το ανωτέρω προνόμιο καταβολής πρώτoυ μερίσματος στους προνομιούχους χωρίς ψήφο μετόχους έχει καταστεί άνευ αντικειμένου.

Β. Στην προνοµιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους µετόχους των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. Οι κάτοχοι των προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών δικαιούνται ισότιµα προς τους κατόχους κοινών µετοχών και περαιτέρω συµµετοχής, αναλογικά, στο προϊόν της εκκαθάρισης, εάν αυτό είναι ανώτερο από το συνολικά καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. Τα προνόμια της παρούσας παραγράφου Β εξακολουθούν να ισχύουν απολύτως.

Δικαιώματα προτίμησης

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρία, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Ν. 2190/1920, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920.

Δικαιώματα Μειοψηφίας:

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.2190/1920.

Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της αιτούμενης Συνέλευσης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει σε αυτό δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.

Γ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις δύο ανωτέρω παραγράφους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δ. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτησή τους, η οποία, όμως, δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, εφόσον τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς,. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.2190/1920. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.

ΣΤ. Η λήψη απόφασης επί τινος θέματος της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διενεργείται με ονομαστική κλήση.

Ζ. Επιπλέον, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου, πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας έγιναν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του παραπάνω φορέα και Εταιρίας.

Επίσης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 Κ.Ν. 2190/1920.

Δικαίωμα Μερίσματος

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το ελάχιστο μέρισμα που διατίθεται υποχρεωτικά ετησίως από την Εταιρία ισούται με το ελάχιστο ετήσιο μέρισμα που προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 ανέρχεται σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών της Εταιρίας, μετά την απαιτούμενη κράτηση για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.

Το μέρισμα πληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται με δημοσιεύσεις στον τύπο, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρίας.

Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία αφ΄ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων σύμφωνα με το Καταστατικό. Το κεφάλαιο των προνομιούχων χωρίς ψήφο Μετόχων αποδίδεται προνομιακά. Το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται σε όλους τους Μετόχους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Ευθύνη Μετόχων

Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Αποκλειστική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στην Ελληνική νομοθεσία.

Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Απολογισμός 2018