Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

Κυρίαρχος Στόχος

Α+ | A-

Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε ως ανεξάρτητη, πολύ-περιφερειακή και καθετοποιημένη δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για την επίτευξη του στόχου μας, εστιάζουμε σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:

Γεωγραφική διαφοροποίηση
Ενισχύουμε την επιχειρηματική μας θέση μέσω εξαγορών και εγκατάστασης νέων μονάδων σε νέες ελκυστικές αγορές, με σκοπό την ανάπτυξη της κλίμακας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης από λίγες αγορές.

Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας
Εφαρμόζουμε νέες αποτελεσματικές μεθόδους για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Καθετοποίηση δραστηριοτήτων
Διευρύνουμε την επιχειρηματική μας δράση και σε άλλους παραγωγικούς τομείς στην αλυσίδα προϊόντων τσιμέντου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών κερδοφορίας.

Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Φροντίζουμε και αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας και βελτιώνουμε συνεχώς τις καλές μας σχέσεις με όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμ-μετόχους μας, με στόχο, πάντα, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση.


Για να υλοποιήσουμε τις παραπάνω προτεραιότητες, προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές και ενισχύουμε την τεχνογνωσία σε όλο τον Όμιλο. Έτσι, οδηγούμαστε στη βελτίωση των ικανοτήτων μας και την επίτευξη του κυρίαρχου στόχου μας.

Απολογισμός 2018