Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Α+ | A-

Η εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για το δικό μας προσωπικό και το εργολαβικό προσωπικό σε όλους τους χώρους εργασίας και δραστηριότητές μας είναι η ύψιστη προτεραιότητα του Ομίλου.

Το όραμά μας είναι ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα, τραυματισμούς και ατυχήματα.

Η πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας υποστηρίζεται από το πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Ομίλου για δράση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.

Ο στόχος μας είναι μηδέν θανατηφόρα και σοβαρά ατυχήματα.

Συγκρίνουμε τις επιδόσεις του Ομίλου στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας με τα άλλα μέλη της πρωτοβουλίας WBCSD/CSI και στόχος μας είναι το 2015 να βρεθούμε στο ανώτατο τεταρτημόριο επιδόσεων των εταιριών μελών της πρωτοβουλίας αυτής και να διατηρήσουμε την απόδοσή της. 

Το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Ομίλου στο οποίο προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος με μέλη ανώτατα στελέχη της Εταιρίας έχει την κύρια ευθύνη για την επίτευξη αυτών των στόχων του Ομίλου. 

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI