Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Αποκατάσταση λατομείων και Βιοποικιλότητα

Α+ | A-

Τα προϊόντα μας εξαρτώνται από την εξόρυξη υλικών όπως ο ασβεστόλιθος, τα αδρανή υλικά, ο γύψος και άλλα. Η εξόρυξη είναι μια δραστηριότητα με οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, κυρίως στο τοπίο, την βιο-ποικιλότητα, τον θόρυβο και άλλες οχλήσεις για τις τοπικές κοινότητες.
Η ζωή ενός λατομείου εξαρτάται από τη φύση των αποθεμάτων του και τις τοπικές συνθήκες. Η διάνοιξη ενός λατομείου είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, που απαιτεί χρόνο και εξαρτάται από μια αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης.

Ο κύκλος ζωής και ο αντίκτυπος ενός λατομείου στην κοινωνία και το περιβάλλον σχετίζονται με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη λειτουργία και την αποκατάστασή του. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει υιοθετήσει, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές που ακολουθούνται στον κλάδο μας, μια διαδικασία λειτουργίας και αποκατάστασης λατομείων, η οποία εστιάζει στην σταδιακή και συνεχή επαναφορά και αποκατάσταση των περιοχών εξόρυξης σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του κάθε λατομείου.

Η πλειονότητα των λατομείων του Ομίλου (το 79% του συνολικού αριθμού τους) διαθέτουν ολοκληρωμένο σχέδιο πλήρους αποκατάστασης, ενώ αναμένεται να υπάρχουν αντίστοιχα σχέδια για όλα τα λατομεία του έως το 2010.

Ένας πιθανός περαιτέρω αντίκτυπος των δραστηριοτήτων εξόρυξης είναι στην τοπική οικολογία και ειδικότερα στη βιοποικιλότητα.

Ορισμός της «βιοποικιλότητας» (Οδηγίες WBCSD/CSI “ESIA)

Η βιολογική ποικιλότητα (βιο-ποικιλότητα) είναι η ποικιλία των ζώντων οργανισμών από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των οικολογικών συμπλεγμάτων στα οποία ανήκουν, και η ποικιλότητα ανάμεσα στα είδη και τα οικοσυστήματα (όπως ορίζεται στη Συνθήκη περί Βιολογικής Ποικιλότητας). Η σημασία της βιο-ποικιλότητας εκτιμάται αναφορικά με τη γονιμότητα του εδάφους, την καθαρότητα του νερού, το κλίμα και την ύπαρξη φυτών που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.

Πρακτικές ΤΙΤΑΝ: 

  • Δενδροφύτευση: Η ΤΙΤΑΝ έχει φυτέψει πάνω από 1.200.000 δέντρα στην Ελλάδα από το 1970
  • Φυτώρια ΤΙΤΑΝ: Επισκεφθείτε τα φυτώρια της ΤΙΤΑΝ και δείτε τα φυτά και τα δέντρα που καλλιεργούνται 
  • Υδροσπορά και εναλλακτικές μέθοδοι αποκατάστασης ορυχείων 
  • TWIRLS: Χρήση λιπάσματος από απόβλητα ανακύκλωσης για την αποκατάσταση ορυχείων

Υπόθαλψη της Βιοποικιλότητας

Συνεκτικές αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχέδια αποκατάστασης καλύπτουν όλες τις πτυχές ανάπτυξης, λειτουργίας αλλά και παροπλισμού των λατομείων. Σε όλα τα λατομεία του Τιτάνα λαμβάνονται υπόψη τα θέματα βιο-ποικιλότητας. Από ένα σύνολο 41 ενεργών λατομείων που διαχειρίζεται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σήμερα, τέσσερα συνορεύουν με προστατευμένες περιοχές υψηλής βιο-ποικιλότητας. Συγκεκριμένα :

Το λατομείο ασβεστόλιθου Pennsuco (Φλόριδα, ΗΠΑ), το οποίο βρίσκεται σε μια μεγάλη περιοχή της επαρχίας Miami-Dade που είναι γνωστή ως η «Ζώνη των Λιμνών».

Το λατομείο αδρανών υλικών Center Sand (Φλόριδα, ΗΠΑ) βρίσκεται δίπλα σε έναν εθνικό δρυμό. Έχει δημιουργηθεί μία περιοχή προστασίας για τα απειλούμενα είδη Neoseps reynoldsi και Gopherus polyphemus.

Ένα μέρος του λατομείου ασβεστόλιθου Zlatna Panega (Βουλγαρία), βρίσκεται μέσα σε μία περιοχή του δικτύου NATURA 2000 και το εργοστάσιο τσιμέντου Zlatna Panega βρίσκεται κοντά στην ίδια προστατευόμενη περιοχή.

Ολόκληρη η έκταση του λατομείου ποζολάνης στην Ξυλοκερατιά της Μήλου βρίσκεται σε μια περιοχή του δικτύου NATURA 2000, ενώ και η παράκτια περιοχή δίπλα στο ορυχείο προστατεύεται από το δίκτυο NATURA. Σε αυτή την περιοχή αναγνωρίζονται δυο απειλούμενα είδη: το φίδι “vipera schweizeri” και η φώκια “monachus monachus”.

Απολογισμός 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI