Νέα και Δελτία Τύπου

21/03/2007

Παρουσίαση Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών - 21 Μαρτίου 2007

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε σε εκδήλωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών τις τρέχουσες εξελίξεις του Ομίλου καθώς και τις προοπτικές για το επόμενο έτος. Έγινε αναφορά στον μακροπρόθεσμη στρατηγική που ακολουθεί ο Όμιλος καθώς και στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις που έχει επιτύχει, τόσο σε επίπεδο επενδεδυμένων κεφαλαίων, όσο και μετοχικής εξέλιξης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην διεθνή επέκταση του Ομίλου την τελευταία δεκαετία και ακολούθησε ανασκόπηση των αγορών της Ελλάδας, Νοτιο - Ανατολικών ΗΠΑ, Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και Ανατ. Μεσογείου, όπου δραστηριοποιείται. Έμφαση δόθηκε στην αγορά των Νοτιο-Ανατολικών ΗΠΑ, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο, καθώς επίσης και στις τάσεις προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν διεθνώς στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας.

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η μέση ετήσια άνοδος στα βασικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου κατά την περίοδο 1996-2006 και 2001-2006. Κατά την τελευταία 10ετία, τα Καθαρά Κέρδη της ΤΙΤΑΝ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 20% ετησίως ενώ την ίδια περίοδο η κοινή μετοχή (με επανεπένδυση των μερισμάτων) αυξήθηκε κατά 823%, έναντι ανόδου 371% του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων αυξήθηκε από 14,2% το 2001 σε 19,3% το 2006, ενώ αντίστοιχα ο δείκτης μόχλευσης (καθαρός δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε από 1,44 σε 0,68. Σημειώνεται ότι το 2006 ο Όμιλος συμπλήρωσε 55 έτη συνεχούς κερδοφορίας.

Μέση Ετήσια Σωρευτική Απόδοση (CAGR)
€ εκ.  2006 1996-2006 2001-2006
       
Κύκλος Εργασιών  1.568    +15%  +10%
EBITDA  481  +18%  +14%
Καθαρά Κέρδη (1)  259  +20%  +20%
Κέρδη ανά μετοχή (€)  3,07  +20%  +20%
Μέση ετήσια σωρευτική απόδοση μετοχής (2)     +25%  +18%
Συνολική απόδοση μετοχής (2)     +823%  +130%

(1) Μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (2) Συμπεριλαμβάνεται η απόδοση επανεπενδυμένων μερισμάτων

Στην Ελληνική αγορά τσιμέντου και δομικών υλικών το 2006 οι πωλήσεις έφθασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στις ΗΠΑ, μετά από ένα εξάμηνο ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης, η ζήτηση στον οικιστικό τομέα παρουσίασε απότομη κάμψη, η οποία αντισταθμίστηκε μερικά με αύξηση της ζήτησης δομικών υλικών για δημόσια έργα, κυρίως έργα υποδομής. Στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, παρατηρήθηκε άνοδος σε όλες τις αγορές παρουσίας του Ομίλου, με ιδιαίτερη ανάπτυξη της αγοράς της Βουλγαρίας, όπου ολοκληρώθηκε η επέκταση κι ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου. Στην Αίγυπτο, η κερδοφορία βελτιώθηκε λόγω της μεγάλης εγχώριας ζήτησης τσιμέντου. Συνολικά, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου από τις διεθνείς δραστηριότητες, αντιπροσώπευσε το 60% του συνόλου το 2006 έναντι 57% το 2005 και συνολικά αυξήθηκε κατά 23,5% έναντι του περασμένου έτους. Το 2007, η διεθνής συγκυρία προσφοράς / ζήτησης παραμένει ευνοϊκή για τους παραγωγούς δομικών υλικών. Η αγορά των ΗΠΑ επιφυλάσσει προκλήσεις, σχετικά με το εύρος και την διάρκεια της πτώσης της αγοράς κατοικίας, ιδιαίτερα στην Φλόριντα, ενώ αναμένεται η έκδοση δικαστικής απόφασης για την συνέχιση ή μη των δραστηριοτήτων εξόρυξης στην περιοχή του Lake Belt. Η εύρωστη οικονομική κατάσταση του ΤΙΤΑΝΑ επιτρέπει σημαντική ευελιξία στην προσπάθειά του για περαιτέρω ανάπτυξη.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies