Υποβολή Αναφορών

 

Στον Όμιλο TITAN έχουμε δεσμευτεί να επιχειρούμε με διαφάνεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα, στο πλαίσιο ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.  Το σύστημα υποβολής αναφορών (Whistleblowing System) της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022, παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζομένους, καθώς και σε κάθε άτομο με το οποίο η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ έχει επιχειρηματική σχέση, να αναφέρουν περιστατικά σχετικά με παράτυπες ή παράνομες ενέργειες παρατηρούν στο πλαίσιο της εργασίας τους.   


Πότε πρέπει να υποβληθεί μια αναφορά;

Όταν παρατηρηθούν περιστατικά σχετικά με παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, των εταιρικών αξιών και πολιτικών, όπως περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία κατά την έννοια του Ν. 4808/2021, ή παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Ενωσιακού Δικαίου, σύμφωνα με το Ν.4990/2022. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, δωροδοκίας και διαφθοράς, ασφάλειας και συμμόρφωσης προϊόντων, ασφάλειας μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας καταναλωτών, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.α. 


Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι εσωτερικοί δίαυλοι για την υποβολή αναφοράς;

Ενθαρρύνεται η υποβολή εσωτερικής αναφοράς, πάντοτε με υπευθυνότητα και όχι καταχρηστικά:

  • μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αναφορών ΤΙΤΑΝ EthicsPoint, την οποία θα βρείτε εδώ.
  • απευθείας στο Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος έχει οριστεί ως ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) για πιθανές παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου,
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: letmeknow@titan.gr,
  • μέσω τηλεφωνικής κλήσης: +30 210 2591314,
  • μέσω ταχυδρομικής επιστολής σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Χαλκίδος 22Α, 11143 Αθήνα, Ελλάδα. (εάν η αναφορά σχετίζεται με παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου, θα πρέπει να αναγράφεται στο φάκελο «Αναφορά Ν. 4990/2022»).  

Θα παρέχεται βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς προς τον αναφέροντα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αναφοράς.


Οι παραπάνω δίαυλοι προορίζονται μόνο για υποβολή αναφοράς. Για γενικές ερωτήσεις ή εμπορικά ζητήματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα. Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει τα κατάλληλα μέσα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως και η εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια σχετικά με αναφερόμενα πρόσωπα και γεγονότα, με σκοπό την προστασία από αντίποινα σε οποιαδήποτε μορφή.


Ο αναφέρων έχει το δικαίωμα, για ζητήματα που σχετίζονται με πιθανές παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου, να υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στην ιστοσελίδα External NTA Whistleblowing (aead.gr).

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies