Αρχεία και Έντυπα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - EPD)

O Τιτάνας προχωράει στη δημοσίευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων τσιμέντων και κονιαμάτων (Environmental Product Declaration - EPD), μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα.


ΦΑΙΟ
Εργοστάσιο
Καμαρίου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N CEM I 42,5 R CEM I
52,5 N
CEM II-ΒM(PLL) 42,5N   PORTLAND CEMENT TYPE I / II     
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N     CEM II-ΒM(PLL) 42,5N     
Εργοστασιο
Ευκαρπιας
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N CEM I
42,5 R
CEM IV/A (P) 42,5 N - SR CEM II-ΒM(PLL) 42,5N  CEM I 52,5N  
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM II/B-M (P-LL)
32,5R
  CEM II-ΒM(PLL) 42,5N     
Εργοστασιο
Δρεπανου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
42,5 R
CEM I 52,5 N CEM II-ΒM(PLL) 42,5N  CEM IV/A (P) 42,5 N - SR PORTLAND CEMENT TYPE I / II
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL) 
42,5 N
    CEM II-ΒM(PLL) 42,5N     

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΙΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ – EPD
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Εδώ θα βρείτε τις Δηλώσεις Επιδόσεων των χύδην και ενσακισμένων τσιμέντων που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα Δομικών Κατασκευών, που βρίσκεται σε ισχύ από την 1/7/2013.


ΣΗΜΑΝΣΗ CE (Πιστοποιητικό της Σταθερότητας της Επίδοσης)ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φαιού τσιμέντου                                Λευκού τσιμέντου                                Στοιχεία Τοιχοποιίας

 

Κόλλες Πλακιδίων STEREA

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

STEREA C1TE C1TE_CE
STEREA PRO C2TE C2TE_CE
STEREA FLEX C2TE S1 C2TE S1_CE

 

Στοιχεία Τοιχοποιίας από Κυψελωτό Σκυρόδεμα σε αυτόκλειστο

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

THERMAVER G2/400 No24 CE

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies