Αρχεία και Έντυπα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - EPD)

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος επαληθευμένες από Διαπιστευμένο Φορέα και δημοσιευμένες στην διεθνή πλατφόρμα EPD International, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και EN 15804.


ΦΑΙΟ
Εργοστάσιο
Καμαρίου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R – SR 5 CEM I
52,5 N
CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R  CEM IV/B (P) 32,5 N - SR CEM II/Β-M(P-LL) 42,5N & CEM II/Β-M(P-LL) 42,5R)  PORTLAND CEMENT TYPE I / II     PORTLAND-LIMESTONE CEMENT TYPE IL  
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N       CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R   CEM II/Β-M(P-LL) 42,5N & CEM II/Β-M(P-LL) 42,5R)      
Εργοστασιο
Ευκαρπιας
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL) 32,5 N CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N CEM I
42,5 R
  CEM IV/A (P) 42,5 N - SR CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R   CEM II/Β-M(P-LL) 42,5N & CEM II/Β-M(P-LL) 42,5R) CEM I 52,5N    
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM II/B-M (P-LL)
32,5R
    CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R   CEM II/Β-M(P-LL) 42,5N & CEM II/Β-M(P-LL) 42,5R)      
Εργοστασιο
Δρεπανου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
42,5 R
  CEM I 52,5 N CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R   CEM II/Β-M(P-LL) 42,5N & CEM II/Β-M(P-LL) 42,5R) CEM IV/A (P) 42,5 N - SR PORTLAND-LIMESTONE CEMENT TYPE IL PORTLAND CEMENT TYPE I / II
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL) 
42,5 N
      CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R   CEM II/Β-M(P-LL) 42,5N & CEM II/Β-M(P-LL) 42,5R)      

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΙΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ – EPD
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Εδώ θα βρείτε τις Δηλώσεις Επιδόσεων των χύδην και ενσακισμένων τσιμέντων που διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα Δομικών Κατασκευών, που βρίσκεται σε ισχύ από την 1/7/2013.


ΣΗΜΑΝΣΗ CE (Πιστοποιητικό της Σταθερότητας της Επίδοσης)


ΦΑΙΟ ΛΕΥΚΟ
Εργοστάσιο
Καμαρίου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5N
CEM I
42,5R
 CEM I
52,5N
CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R   CEM IV/B (P) 32.5N SR   CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5 N CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5R    
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5N
    CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R      CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5 N CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5R    
Εργοστασιο
Ελευσινας
Χυδην                 CEM I 52,5R CEM I
52,5 Ν
Ενσακισμενο                 CEM II/A-LL
42,5 Ν
 CEM II/B-LL
42,5Ν
Εργοστασιο
Ευκαρπιας
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
42,5 R
CEM IV/A (P) 42,5 N – SR CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R    CEM I 52,5N CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5 N CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5R CEM I 52,5R CEM I
52,5 N
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM II/B-M (P-LL)
32,5R
  CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R       CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5 N CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5R CEM II/A-LL
42,5 Ν
 CEM II/B-LL
42,5Ν
Εργοστασιο
Δρεπανου
Χυδην CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL)
42,5 N
CEM I
52,5 Ν
CEM IV/B (W-P)
32,5 N
 
CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R    CEM IV/A (P) 42,5 N - SR CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5 N CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5R    
Ενσακισμενο CEM II/B-M (W-P-LL)
32,5 N
CEM II/A-M (P-LL) 
42,5 N
     CEM ΙV/Β (P-W) 32,5 R     CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5 N CEM IΙ/ B-M (P-LL) 42,5R    

 

Τσιμέντο τοιχοποιίας ΕΝ 413-1 MC22,5 – Masonry

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ EN 413-1 MC 22,5 CE

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φαιού τσιμέντου                                Λευκού τσιμέντου                               Τσιμέντου τοιχοποιίας ΕΝ 413-1 MC22,5                                 Στοιχεία Τοιχοποιίας

 

Κόλλες Πλακιδίων STEREA

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

STEREA C1TE C1TE_CE
STEREA PRO C2TE C2TE_CE
STEREA FLEX C2TE S1 C2TE S1_CE

 

Στοιχεία Τοιχοποιίας από Κυψελωτό Σκυρόδεμα σε αυτόκλειστο

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

THERMAVER G2/400 No24   -  No25 CE (2021)  -  CE (2023)

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies