ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εστιάζουμε στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και στη βελτίωση των επιδόσεών μας στη βάση των τριών πυλώνων: της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης (triple bottom line).

Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ενεργά σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο αφιερώνουμε το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειάς μας στη σύμπραξη με τους κύριους συμ-μετόχους μας σε τοπικό επίπεδο, στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και διαφάνειας που δημιουργούν αξία για όλους.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies