Υγεία και Ασφάλεια

Συνεργάτες και Εργολάβοι

H ασφάλεια συνεργατών και εργολάβων αποτελεί βασική προτεραιότητα για μας, την οποία, μάλιστα, διαχειριζόμαστε με την ίδια προσοχή που δίνουμε στην ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Για παράδειγμα, παρακολουθούμε τις επιδόσεις των συνεργατών μας στα θέματα ασφάλειας, με τους ίδιους δείκτες που παρακολουθούμε τις αντίστοιχες επιδόσεις των εργαζομένων μας.

Επίσης, απαιτούμε από τους συνεργάτες μας που παρέχουν υπηρεσίες εντός των εργοστασίων μας και απασχολούν προσωπικό, να έχουν Τεχνικό Ασφάλειας με ουσιώδη και ενεργό ρόλο και να διαθέτουν μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για τις εργασίες που εκτελούν εντός των εγκαταστάσεών μας.

Πριν από την  εκτέλεση σημαντικών εργασιών ή έργων, οι συνεργάτες μας υποχρεούνται να εκτιμήσουν τους κινδύνους των εργασιών και να ορίσουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, να συντάξουν δηλαδή ένα Σχέδιο Ασφαλούς Εργασίας προς έλεγχο και έγκριση από τα αρμόδια στελέχη μας.

Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αξιολόγηση των συνεργατών μας για τις επιδόσεις τους σε θέματα που άπτονται της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Οι συνεργάτες μας, αφού εκπαιδευτούν μέσω εργαστηρίων ή άλλων δραστηριοτήτων, αξιολογούνται σε ετήσια βάση, ενώ κατά την αξιολόγηση τίθεται και πλάνο βελτίωσης για την επόμενη χρονιά.

Τέλος, για κάθε νέο μόνιμο συνεργάτη εφαρμόζεται η διαδικασία έκδοσης Safety Pass, το οποίο περιλαμβάνει εισαγωγική ενημέρωση σε θέματα ΥΑΕ, βεβαίωση εκπαίδευσης του προσωπικού του και έκδοση κάρτας εισόδου στο εργοστάσιο.

 

 

 

 

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies