Υγεία και Ασφάλεια

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Η ανάπτυξη και εδραίωση μιας κουλτούρας ασφάλειας προϋποθέτει -και έχει- τη δέσμευση και ενεργή εμπλοκή όλων των στελεχών και εργαζομένων της εταιρίας.

Επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, μέσα από τους παρακάτω τρεις πυλώνες, που διαμορφώνουν ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα διαχείρισης.

ΠΥΛΩΝΑΣ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Προάγουμε τη δημιουργία υψηλού αισθήματος αυτοπροστασίας και αλληλοπροστασίας σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας.
 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό και τους συνεργάτες μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, βάσει ετήσιου πλάνου.
 • Ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας να αναφέρουν παρ’ ολίγον ατυχήματα, τα οποία διερευνούμε και αναλύουμε, προκειμένου να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα και να προλάβουμε πραγματικά ατυχήματα.
 • Παρακολουθούμε τις συμπεριφορές σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εντοπίζουμε μη ασφαλείς ενέργειες, για τις οποίες παίρνουμε διορθωτικά μέτρα, αλλά και καλές πρακτικές, τις οποίες επιβραβεύουμε.
ΠΥΛΩΝΑΣ 2

ΑΡΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Όλα τα εργοστάσιά μας διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
 • Αναθέτουμε σε υψηλής κατάρτισης ειδικευμένα στελέχη την επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών και των έργων που πραγματοποιούνται καθημερινά στις μονάδες μας.
 • Αξιολογούμε συστηματικά τα στελέχη μας με βάση τα συγκεκριμένα καθήκοντα και ρόλους που αναλαμβάνουν στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Επιπλέον, αξιολογούμε και τους συνεργάτες μας για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις ΥΑΕ.
 • Επιβραβεύουμε τους εργαζόμενους (Έπαθλο Ασφαλούς Εργασίας).
ΠΥΛΩΝΑΣ 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 • Έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το οποίο ακολουθούμε πιστά.
 • Χρησιμοποιούμε Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.), Αναλύσεις Ασφαλούς Εργασίας (Α.Α.Ε.) και άλλες σχετικές διαδικασίες, που αποτυπώνουν, αντίστοιχα, την ασφαλή μεθοδολογία εκτέλεσης μίας εργασίας, τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται, την εμπειρία και τις καλές πρακτικές των εργαζόμενων κ.λπ. Η συντήρηση των συγκροτημάτων γίνεται βάσει πλάνου και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους προληπτικούς ελέγχους του εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια της εγκατάστασης και του προσωπικού.
 • Οργανώνουμε και πραγματοποιούμε επιθεωρήσεις βάσει ετήσιου πλάνου, που υλοποιούνται είτε από καταρτισμένα στελέχη της Εταιρίας, είτε από εξειδικευμένους φορείς.
 • Εντοπίζουμε τους κινδύνους και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την σύνταξη μελετών εκτίμησης των κινδύνων και σχεδίων ασφαλούς εργασίας.
 • Είμαστε προετοιμασμένοι για τυχόν έκτακτες καταστάσεις, με  οργανωμένα σχέδια για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και κατάλληλες ομάδες άμεσης επέμβασης όπως οι «Σαμαρείτες», για την παροχή Πρώτων Βοηθειών, ομάδες πυρασφάλειας, τεχνική υποστήριξη κ.λπ.
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies