Κυκλική Οικονομία

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

σκεφτόμαστε… κυκλικά!

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μία αξιόπιστη, σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Γι’ αυτό και την στηρίζουμε έμπρακτα ως επιχειρηματικό μοντέλο. 

Κυκλική οικονομία είναι, με απλά λόγια, η επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, με παράλληλη εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, ενέργειας και αποβλήτων.

Η τσιμεντοβιομηχανία έχει ήδη συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του μοντέλου κυκλικής οικονομίας μέσα από διαφορετικά στάδια της παραγωγής, καθώς και μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών συνέργειας (βιομηχανική συμβίωση) με άλλες βιομηχανίες.

Έτσι, το τελικό προϊόν, δηλαδή το σκυρόδεμα (μπετόν)- βασικό υλικό της ανθρώπινης δραστηριότητας- συνεισφέρει στην αντιμετώπιση αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Επίσης, είναι 100% ανακυκλώσιμο και αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της κυκλικής οικονομίας, τόσο από την οπτική του πλήρους κύκλου ζωής ενός κτιρίου/έργου υποδομής, όσο και από αυτή των ευκαιριών αξιοποίησης αποβλήτων/παραπροϊόντων, κατά την παραγωγή των ενδιάμεσων συστατικών του, όπως το τσιμέντο.

Προωθώντας την κυκλική οικονομία, συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω τριών αξόνων:

  • Της αειφόρου δόμησης.
  • Των ανθεκτικών κατασκευών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • Της ανάκτησης υλικών και ενέργειας, μέσω της χρήσης εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων.

Αειφόρος Δόμηση

Ανθεκτικές Κατασκευές

Χρήση Εναλλακτικών Πρώτων Υλών και Καυσίμων

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies