Περιβαλλοντική Διαχείριση

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Η δική μας σφραγίδα για την επίτευξη των στόχων μας!

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, αποτελεί υψηλή στρατηγική μας προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων εφαρμόζουμε, εδώ και δεκαετίες σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου στην Ελλάδα, ένα τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Είμαστε από τις πρώτες ελληνικές βιομηχανίες που προσάρμοσε το σύστημα αυτό  στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001, που καθορίζει τις προδιαγραφές ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος και πιστοποιηθήκαμε γι’ αυτό από ανεξάρτητο φορέα το 1998.

Αναζητούμε διαρκώς τρόπους για να περιορίζουμε τις συνέπειες των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και να βελτιωνόμαστε διαρκώς σε τομείς όπως:

  • Η μείωση αέριων εκπομπών.

  • Ο περιορισμός κατανάλωσης νερού.

  • Η προστασία της βιοποικιλότητας σε μέρη που ασκούμε παραγωγική δραστηριότητα και η αποκατάσταση των λατομείων.

Επενδύουμε στην πιο προηγμένη τεχνολογία, για να βελτιωνόμαστε και να ανταποκρινόμαστε απόλυτα στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία καθώς και στις εθελοντικές μας δεσμεύσεις.

Οι ετήσιες αξιολογήσεις και οι τακτικοί έλεγχοι μάς βοηθούν να επαναπροσδιορίζουμε τις διαδικασίες μας, να εντοπίζουμε πιθανούς κινδύνους και να σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες και δράσεις που δίνουν λύσεις στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Αέριες Εκπομπές

Βιοποικιλότητα

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies