Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Όραμα και Πολιτική

Η πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία έχει ως στόχο τη διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό του Ομίλου, εργολάβους και τρίτους.

Η πολιτική είναι σύμφωνη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ.

Στον Όμιλο TITAN διαχειριζόμαστε την Υγεία και Ασφάλεια (στην εργασία) ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα στόχων με σαφείς αρμοδιότητες και ευθύνες.

Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να εργαζόμαστε τηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που έχει αναπτύξει και εγκρίνει ο Όμιλος.

Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους συμ-μετόχους μας καθώς και σε τρίτους (τρίτα μέρη), που μπορεί να ζητήσουν τη συμβουλή μας.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies