Υγεία και Ασφάλεια

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Όραμα και Πολιτική

Το όραμά μας είναι ένα εργασιακό περιβάλλον που να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια όλων. Ένα περιβάλλον όπου όλοι μαζί προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους συναδέλφους μας από τραυματισμούς, ένα περιβάλλον όπου όλοι φροντίζουμε για την υγεία μας.

Εργαζόμαστε για τη συνεχή ανάδειξη των θεμάτων υγείας και ασφάλειας, για τη διαρκή ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των συνεργατών μας και για την ενδυνάμωση της κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων και προαγωγής της υγείας, σε όλες τις δραστηριότητες μας.

Δεσμευόμαστε σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας για:

  1. τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, για το ίδιο και το εργολαβικό προσωπικό και για τους επισκέπτες, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους και μειώνοντας το ρίσκο στον εργασιακό χώρο
  2. την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων υγείας και ασφάλειας και την προαγωγή ασφαλών συμπεριφορών σε όλες τις δραστηριότητες
  3. διαβούλευση με τους εργαζομένους, τους εργολάβους και τους συνεργάτες μας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
  4. την διαχείριση της ΥΑΕ ως ένα ενιαίο σύστημα στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, το οποίο προάγει και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση
  5. την τήρηση της τοπικής νομοθεσίας, των κανονιστικών διατάξεων ή άλλων απαιτήσεων σχετικών με την ΥΑΕ, καθώς επίσης και των βασικών κανόνων, διαδικασιών και κανονισμών του Ομίλου
  6. τον καθορισμό σαφών αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων, ώστε να καλύπτονται όλες, οι σχετικές με την ΥΑΕ απαιτήσεις

Ζητάμε από όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες μας, να στηρίξουν την εταιρεία μας στην υλοποίηση του οράματος και της σχετικής πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας. Αναμένουμε να ακολουθούν τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας και να εργάζονται με τρόπο που να υποστηρίζει τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί και υιοθετηθεί από την εταιρία μας.

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies