ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

 

Νέλλος Κανελλόπουλος Πρόεδρος
Σωκράτης Μπαλτζής Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Παπαλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Πανιάρας Εντεταλμένος Σύμβουλος
Νικόλαος Ανδρεάδης Μέλος
Ευθύμιος Βιδάλης Μέλος
Άγγελος Καλογεράκος Μέλος
Νικόλαος Μπιράκης Μέλος
Λουκάς Πετκίδης Μέλος

 

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies