Νέα και Δελτία Τύπου

21/02/2007

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αποτελέσματα έτους 2006

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2006 ανήλθε σε € 1.568 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 17% σε σύγκριση με το 2005. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 24% και έφθασαν τα € 481 εκ.. Τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε € 259 εκ., αυξημένα κατά 23%.

Η αύξηση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της απόδοσης όλων των γεωγραφικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων και των ανοδικών τάσεων των τιμών. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε το τέταρτο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω της πτώσης που παρουσίασε η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 10% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων ( ΕΒΙTDA) κατά 11%. Τα Καθαρά Κέρδη εμφανίζονται μειωμένα κατά 15%, ως αποτέλεσμα της προβλεπόμενης αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης κατά €16,3 εκ, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μη αποδοχής αποθεματικών, που σχηματίστηκαν αφορολόγητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 3220/2004, την περίοδο 2003-04.

Τα συνολικά ετήσια κέρδη ανήλθαν σε € 3,07 ανά μετοχή (€ 3,27 ανά μετοχή πριν την ανωτέρω πρόβλεψη για φόρους αποθεματικών ) έναντι € 2,50 ανά μετοχή το περασμένο έτος.

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

Στην Ελλάδα συνεχίστηκε το 2006 η έντονη αύξηση της ζήτησης δομικών υλικών και οι πωλήσεις έφθασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι υψηλότερες πωλήσεις στην εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με τις σημαντικά βελτιωμένες τιμές των εξαγωγών, οδήγησαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 15%.

Στις ΗΠΑ, ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 18% και 32% αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς των συνεχών επενδύσεων του Ομίλου και των υψηλότερων τιμών. Όμως, μετά από ένα πρώτο εξάμηνο ιδιαίτερα υψηλής απόδόσης, η ζήτηση στον οικιστικό τομέα παρουσίασε απότομη κάμψη, η οποία αντισταθμίστηκε, μόνο εν μέρει, από τη ζήτηση δομικών υλικών για κατασκευές εμπορικού χαρακτήρα και δημοσίων έργων. Μολονότι οι ετήσιες πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 6%, το τέταρτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 6%, παρά την επικράτηση στη Φλόριντα ευνοϊκότερων καιρικών συνθηκών, σε σχέση με πέρυσι.

Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στη Βουλγαρία, η ζήτηση τσιμέντου παρέμεινε μεγάλη και επέτρεψε τη βελτίωση των τιμών. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου μας στη Zlatna Panega έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και η ζήτηση τσιμέντου θα ικανοποιείται πλέον από την εγχώρια παραγωγή και όχι από εισαγωγές, επιτρέποντας σημαντικές μειώσεις του κόστους. Οι υπόλοιπες αγορές των Βαλκανίων παρουσίασαν επίσης θετικά αποτελέσματα. Στην Αίγυπτο, η κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 19% λόγω μεγάλης αύξησης της εγχώριας ζήτησης τσιμέντου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει για την επέκταση των δραστηριοτήτων του και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε € 236 εκατ., το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε επέκταση δραστηριοτήτων και έργα εκσυγχρονισμού ενώ το υπόλοιπο, έργα συντήρησης και προστασίας περιβάλλοντος.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά € 67 εκατ. εντός του έτους, ποσό που περιλαμβάνει € 49 εκατ. από συναλλαγματικές διαφορές, κυρίως λόγω της υποτίμησης του δολαρίου έναντι του ευρώ. Ο δείκτης του καθαρού δανεισμού έναντι των λειτουργικών κερδών διαμορφώθηκε σε 0,68, έναντι 1,01 το 2005.

Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 520 εκατ. αυξημένος κατά 18%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν τα € 173 εκατ., αυξημένα κατά 21%, αντικατοπτρίζοντας την υψηλή απόδοση του Ομίλου στην Ελλάδα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 105 εκατ., οριακά χαμηλότερα έναντι του προηγούμενου έτους.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Μαΐου 2007, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,75 ανά μετοχή, έναντι € 0,60 του περασμένου έτους.

Η χρονιά που έρχεται επιφυλάσσει ορισμένες προκλήσεις για τον Τιτάνα, ιδιαίτερα στη σημαντική αγορά των ΗΠΑ. Ειδικά στη Φλόριντα παραμένει η αβεβαιότητα για το εύρος και τη διάρκεια της πτώσης της αγοράς κατοικίας, ενώ αναμένεται η έκδοση δικαστικής απόφασης για τη συνέχιση ή μη των δραστηριοτήτων εξόρυξης αδρανών υλικών, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης των σχετικών αδειών στην περιοχή Lake Belt.

Γενικά, πάντως, οι παγκόσμιες αγορές δομικών υλικών προβλέπεται να παραμείνουν ευνοϊκές το 2007. Βραχυπρόθεσμα αναμένεται ότι η ζήτηση θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στην Ελλάδα ενώ θα συνεχίσει να αυξάνεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αίγυπτο.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies