Νέα και Δελτία Τύπου

26/07/2006

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2006

Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2006

Οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε € 765 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 33% και έφθασαν τα € 215 εκ.. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα € 120 εκ., αυξημένα κατά 53%. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είχε αυξηθεί κατά 23% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 31%.   

Οι πωλήσεις καθώς και τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν αύξηση οφειλόμενη στην υψηλή ζήτηση και στις καλές τιμές που επικράτησαν στις περισσότερες αγορές. Η κερδοφορία παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση λόγω των χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.   

Στην Ελλάδα, η έντονη ζήτηση για δομικά υλικά στην εσωτερική αγορά, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες συνθήκες στις εξαγωγικές αγορές τσιμέντου, οδήγησαν σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 16%.  

Η λειτουργική κερδοφορία των δραστηριοτήτων στις Η.Π.Α., οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών του Ομίλου, βελτιώθηκε κατά 62%, χάρις στις υψηλότερες τιμές σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή τσιμέντου και τη σταθερά υψηλή ζήτηση για δομικά υλικά. Παρά την επιβράδυνση της αγοράς κατοικιών που παρατηρήθηκε κατά περιφέρειες και η οποία επηρέασε τις πωλήσεις μας, οι συνεχείς επενδύσεις μας για επέκταση των δραστηριοτήτων μας συνέβαλαν θετικά στα αποτελέσματα. Στην διάρκεια του 2ου τριμήνου ολοκληρώθηκε η τρίτη από την αρχή του έτους εξαγορά ανεξάρτητης εταιρίας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και τσιμεντολίθων στην ταχέως αναπτυσσόμενη δυτική ακτή της πολιτείας της Φλόριντα. Επίσης, τον Ιούνιο τέθηκε σε λειτουργία ο εκσυγχρονισμένος σταθμός διανομής του Τιτάνα στην περιοχή του Newark στην πολιτεία του New Jersey.  

Στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, η Βουλγαρία παρουσίασε σημαντική αύξηση κερδοφορίας λόγω της υψηλής τοπικής ζήτησης και της ανόδου των τιμών. Η αγορά της ΠΓΔΜ παρουσίασε μικρή βελτίωση, ενώ στην Σερβία η κερδοφορία μειώθηκε εξαιτίας του χαμηλότερου όγκου πωλήσεων. Συνολικά, η λειτουργική κερδοφορία στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε κατά 36%. Στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Αίγυπτο η κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 48% λόγω της έντονα ανοδικής εγχώριας ζήτησης και των υψηλότερων τιμών σε σύγκριση με πέρυσι.  

εκ. 2ο τρ. 2006 2ο τρ. 2005 % μεταβολής 1ο εξάμ. 2006 1ο εξάμ. 2005 % μεταβολής
Κύκλος εργασιών 430 362 19% 765 613 25%
EBITDA (1) 134 104 29% 215 162 33%
Κέρδη προ φόρων 111 76 46% 170 113 51%
Καθαρά κέρδη (2) 77 51 52% 120 78 53%

(1) Μετά από Εξαιρούμενα έσοδα / δαπάνες

(2) Mετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας  

Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 ανήλθαν σε €140 εκ., με έμφαση στην ανάπτυξη, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.   

Για το υπόλοιπο του 2006 αναμένουμε, συγκριτικά με πέρυσι, βελτιωμένη συνεισφορά στην κερδοφορία από τις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Ανασχετική όμως επίδραση αναμένεται να έχουν, η σταδιακή παρέλευση της έξαρσης στη ζήτηση που προκαλεί η έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές στην Ελλάδα, η επιβράδυνση της αγοράς κατοικιών στις ΗΠΑ, καθώς και η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2005 πούλησε πάνω από 15 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, πάνω από 5 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies