Νέα και Δελτία Τύπου

23/05/2006

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2005

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23/5/2006, το μέρισμα για τη χρήση 2005 ανέρχεται σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24/5/2006. Από την 25/5/2006 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 2/6/2006. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άρθρο 329 και τον Κανονισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, άρθρο 39. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως :

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

  2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies