Νέα και Δελτία Τύπου

10/05/2006

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ - Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2006

Οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε € 335 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 34% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (operating EBITDA) έφθασαν τα € 82 εκ., βελτιωμένα κατά 44%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα € 43 εκ., αυξημένα κατά 58%. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είχε αυξηθεί κατά 27% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (operating EBITDA) κατά 37%.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών κερδών οφείλεται στη βελτίωση της απόδοσης όλων των διεθνών δραστηριοτήτων και στη θετική επίπτωση από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ιδιαίτερη απόδοση σημειώθηκε στις Η.Π.Α., όπου οι συνθήκες της αγοράς και ειδικότερα το ευνοϊκό περιβάλλον όσον αφορά τις τιμές ενίσχυσαν την κερδοφορία.

€ εκ. Q1 2006 Q1 2005 % μεταβολής
Κύκλος εργασιών 335 251 34%
Λειτ. EBITDA 82 57 44%
EBITDA 80 58 40%
Καθαρά κέρδη προ φόρων 59 37 59%
Καθαρά Κέρδη* 43 27 58%

*μετά από φόρους & δικ. μειοψηφίας

Στην Ελλάδα, οι όγκοι των δομικών υλικών ήταν μεγαλύτεροι του αναμενόμενου ως αποτέλεσμα του ήπιου χειμώνα και της αδύναμης μετα-Ολυμπιακής περιόδου το πρώτο τρίμηνο του 2005.

Στις Η.Π.Α., η αυξημένη ζήτηση σε δομικά υλικά οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση των όγκων, ιδιαίτερα στο τσιμέντο. Αυξήσεις τιμών πραγματοποιήθηκαν σε όλα μας τα προϊόντα. Στην Φλόριδα, η ζήτηση παρέμεινε σε υψηλότατα επίπεδα. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει την εξαγορά δύο παραγωγών ετοίμου σκυροδέματος που δραστηριοποιούνται στις ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές της Tampa και Ft. Myers της Φλόριδα.

Στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, σημειώθηκε άνοδος σε όλες τις αγορές, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία λόγω της προοπτικής ένταξής της στην Ε.Ε. και των ήπιων καιρικών συνθηκών.

Στην Αίγυπτο, η εγχώρια ζήτηση τσιμέντου σημείωσε σημαντική άνοδο, μειώνοντας περαιτέρω τις εξαγωγές, ενώ οι αυξήσεις τιμών ενίσχυσαν την κερδοφορία.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν είναι κατ'ανάγκην αντιπροσωπευτικά του έτους λόγω της εποχικότητας της ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου. Ωστόσο, για το υπόλοιπο του έτους, συνεχίζουμε να αναμένουμε βελτιωμένη συνεισφορά στην κερδοφορία από την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων μας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει την Τρίτη, 23 Μαΐου 2006. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου (www.titan-cement.com). Το Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,60 ανά μετοχή για τη χρήση του 2005, έναντι € 0,52 του 2004.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies