Νέα και Δελτία Τύπου

25/08/2005

Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2005

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το α΄ εξάμηνο του 2005 ανήλθε σε € 613 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (operating EBITDA) έφτασαν τα € 161 εκ., βελτιωμένα κατά 11%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε € 78 εκ., αυξημένα κατά 2%.

Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών οφείλεται στη σημαντικά αυξημένη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων, και ιδίως των Η.Π.Α., η οποία υπερκάλυψε τις επιπτώσεις από την φυσιολογική μείωση της ζήτησης στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου περιορίστηκε λόγω υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων, αποσβέσεων και φόρων.

Η λειτουργική απόδοση κατά το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε ανοδική τάση επειδή περιορίστηκε ο ρυθμός πτώσης της ζήτησης στην Ελλάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις του τριμήνου ανήλθαν σε € 362 εκ., αυξημένες κατά 18%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα € 104 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 17% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004.

€ εκ. 2ο τρ. 2005 2ο τρ. 2004 % μεταβολής Α' εξ. 2005 Α' εξ. 2004 % μεταβολής
Κύκλος εργασιών 362 306 18% 613 546 12%
Λειτ.Κέρδη(EBITDA) 104 89 17% 161 145 11%
Κέρδη προ φόρων 76 74 3% 113 110 3%
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 51 53 -3% 78 77 2%

Στην Ελλάδα, η επίπτωση από την αύξηση του κόστους των καυσίμων αντισταθμίστηκε μερικώς μόνον από λειτουργικές βελτιώσεις και μικρή αναπροσαρμογή των τιμών.

Στις ΗΠΑ, παρατηρήθηκαν αυξήσεις ζήτησης και τιμών σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η κερδοφορία ενισχύθηκε περαιτέρω από τη συμβολή του εκσυγχρονισμένου εργοστασίου Pennsuco, καθώς επίσης και από τον νέο σταθμό διανομής της Tampa.

Η πρόσφατη επέκταση του Ομίλου στην Ν.Α. Ευρώπη επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα, με την Βουλγαρία να σημειώνει σημαντική βελτίωση. Η Σερβία απέδωσε επίσης καλά, ενώ οι συνθήκες στην Π.Γ.Δ.Μ παρέμειναν σταθερές. Στην Αίγυπτο, η εγχώρια ζήτηση έδειξε σημάδια ανάκαμψης.

Στη μητρική εταιρία, οι πωλήσεις μειώθηκαν 4% στα € 209 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 60 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 15%. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 2% στα € 55 εκ., ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού των εσόδων από συμμετοχές τα οποία ανήλθαν σε € 28 εκ.

Για το υπόλοιπο του 2005, αναμένεται αυξημένη συνεισφορά στην λειτουργική κερδοφορία από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies