Νέα και Δελτία Τύπου

10/06/2019

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2019

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 7.6.2019, στην Αθήνα, στο  Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL,  παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 56.480.539 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.063.568 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 73,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 4.830.159  ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Παρέστησαν επίσης στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.540.048 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ χρήσης 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με 56.253.193 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,56% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 227.346 ψήφους.

ΘΕΜΑ 2οΔιάθεση κερδών χρήσης 2018

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσης 2018 με 56.480.539 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100 % των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως ακολούθως: 

Για τακτικό αποθεματικό

ποσό

1.628.964,58

Για μέρισμα χρήσεως

(84.632.528 μετοχές προς € 0,15 ανά μετοχή )

ποσό

12.694.879,20

Κέρδη εις νέον

ποσό

19.022.615,09

Σύνολο

ποσό

33.346.458,87

Εγκρίθηκε επίσης, η διάθεση καθαρών κερδών ποσού €2.750.000, που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΙFRS) είχε ληφθεί υπόψιν για τη διαμόρφωση των καθαρών κερδών της χρήσης 2018, για καταβολή σε στελέχη – μισθωτούς της Εταιρίας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, ως ηµεροµηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ως ημεροµηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.  

Τέλος, η Γενική Συνέλευση  εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας  τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε  την συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 με ψήφους 56.062.170 ήτοι με πλειοψηφία 99,26% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ψήφισαν κατά μέτοχοι εκπροσωπούντες 173.442 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 244.927 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2019

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και την προέγκριση των αποζημιώσεων χρήσης 2019, με 56.456.713 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,96% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ψήφισαν κατά μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.826 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2020, με 47.459.422 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 84,03% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων,

τους:

 1. Ηρώ Αθανασίου

 2. Ευστράτιο – Γεώργιο Αράπογλου

 3. Ευθύμιο Βιδάλη

 4. Βασίλειο Ζαρκαλή

 5. Νέλλο Κανελλόπουλο

 6. Τάκη – Παναγιώτη Κανελλόπουλο

 7. Μιχαήλ Κολακίδη

 8. Δώρο Κωνσταντίνου

 9. Αλέξανδρο Μακρίδη

 10. Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα

 11. Ιωάννα Παπαδοπούλου

 12. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου

 13. Δημήτριο Παπαλεξόπουλο

 14. Πλούταρχο Σακελλάρη και

 15. Πέτρο Σαμπατακάκη

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους:

 1. Ηρώ Αθανασίου

 2. Δώρο Κωνσταντίνου

 3. Αλέξανδρο Μακρίδη

 4. Δόμνα Μιράσγεζη – Μπερνίτσα

 5. Ιωάννα Παπαδοπούλου

 6. Πλούταρχο Σακελλάρη και

 7. Πέτρο Σαμπατακάκη

Ψήφισαν κατά μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.641.872 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.379.245 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δώρο Κωνσταντίνου, Πλούταρχο Σακελλάρη και Ιωάννα Παπαδοπούλου, και όρισε ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Αλέξανδρο Μακρίδη και Πέτρο Σαμπατακάκη, με 56.462.236 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ψήφισαν κατά μέτοχοι εκπροσωπούντες 18.303 ψήφους.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή για πέμπτο συνεχόμενο έτος, της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2019 με 56.448.666 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ψήφισαν κατά  μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.292 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες  17.581 ψήφους.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 55.494.225 ψήφους,  ήτοι με πλειοψηφία 98,25% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ψήφισαν κατά μέτοχοι εκπροσωπούντες 930.932 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 55.382 ψήφους.

ΘΕΜΑ 9ο: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει με 56.138.551 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,39% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ψήφισαν κατά  μέτοχοι εκπροσωπούντες 217.249 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 124.739 ψήφους.

ΘΕΜΑ 10ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

 Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του κ.ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με 56.462.958 ψήφους,  ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ψήφισαν κατά μέτοχοι εκπροσωπούντες 17.581 ψήφους.

 

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies