Νέα και Δελτία Τύπου

18/07/2019

ΤΙΤΑΝ: Αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International SA

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ,  ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ

Επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International SA
προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, με ποσοστό αποδοχής άνω του 90% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών
 • Εισαγωγή της TITAN Cement International SA στα Χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων από τις 23 Ιουλίου 2019
 • Ισχυρή στήριξη των μετόχων στο διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
 • Τα δικαιώματα εξαγοράς και εξόδου (squeeze-out και sell-out) μπορούν να ασκηθούν τόσο για τις κοινές όσο και για τις προνομιούχες μετοχές της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (ΤΙΤΑΝ) ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η ΤITAN Cement International SA προς τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ, καθώς εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου ποσοστού (75%) των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ, που θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International SA, με ποσοστό αποδοχής 93% για τις κοινές και 92,36% για τις προνομιούχες μετοχές.

Με την επιτυχή έκβαση της δημόσιας πρότασης, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα εισαχθεί, μέσω της TITAN Cement International SA, στα Χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων από τις 23 Ιουλίου 2019, ενισχύοντας έτσι την ανεξάρτητη διεθνή αναπτυξιακή του πορεία και τις μελλοντικές του προοπτικές.

Καθώς δε, το ποσοστό αποδοχής τόσο των κατόχων κοινών όσο και των κατόχων προνομιούχων μετοχών ξεπερνά το 90% του κοινού και του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ, τα δικαιώματα εξαγοράς και εξόδου (squeeze-out και sell-out) μπορούν να ασκηθούν και για τις δύο κατηγορίες μετοχών της ΤΙΤΑΝ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΤITAN Cement International SA (η οποία ακολουθεί).

Η Διοίκηση του Ομίλου TITAN εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ οι οποίοι, μέσω της αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στο όραμα και τη στρατηγική του Ομίλου και προσβλέπει στη συνέχιση της μακροχρόνιας σχέσης τους με τη συμμετοχή τους στην TITAN Cement International SA.

Με την ευκαιρία της επιτυχούς έκβασης της δημόσιας πρότασης, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ, δήλωσε:

«H εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ μέσω της TITAN Cement International SA στα Χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων θέτει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην άνω των 100 ετών πορεία ανάπτυξης του Τιτάνα που, ξεκινώντας τη δράση του το 1902, αναπτύχθηκε πέρα από τις ελληνικές του καταβολές σε μια διεθνή εταιρία. Στόχος μας είναι η συνέχιση της ενίσχυσης της διεθνούς μας ανάπτυξης και η λειτουργία με άξονα πάντα τον σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ευχαριστούμε θερμά τους μετόχους μας για τη στήριξή τους σε αυτό το σημαντικό βήμα για την αναπτυξιακή στόχευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της από 18 Ιουλίου 2019 Ανακοίνωση της TITAN Cement International SA.

TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 H Titan Cement International SA (εφεξής “TITAN Cement International”) ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (εφεξής η «ΤΙΤΑΝ»)

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις  23 Ιουλίου 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο «Νόμος»), η TITAN Cement International ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε στις 16 Απριλίου 2019 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών (εφεξής οι «Κοινές Μετοχές») και προνομιούχων μετοχών (εφεξής οι «Προνομιούχες Μετοχές» και από κοινού με τις Κοινές Μετοχές, οι «Μετοχές ΤΙΤΑΝ») τις οποίες έχει εκδώσει η ΤΙΤΑΝ, έναντι νέων κοινών μετοχών που θα εκδοθούν από την TITAN Cement International (εφεξής οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος») με σχέση ανταλλαγής μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ (εφεξής η «Σχέση Ανταλλαγής»).

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έληξε στις 17 Ιουλίου 2019, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα:

(α) 71.672.737 Κοινές Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 93% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ, και

(β) 6.990.335 Προνομιούχες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 92,36% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ.

Συνεπώς, εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού των Μετοχών ΤΙΤΑΝ οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International ώστε να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Κατόπιν της έκδοσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος, ο συνολικός αριθμός μετοχών εκδόσεως της TITAN Cement International θα ανέρχεται σε 78.668.627.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διαδικασία για τη μεταβίβαση των Μετοχών ΤΙΤΑΝ που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, την έκδοση και παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος, την ολοκλήρωση της εισαγωγής και την έναρξη της διαπραγμάτευσης του συνόλου των μετοχών της TITAN Cement International στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων, θα ξεκινήσει σήμερα, 18 Ιουλίου 2019, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου 2019. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώην κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ που τις προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να παραλάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος που δικαιούνται μέσω του Euroclear Βελγίου ή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), ανάλογα με την επιλογή τους, στις 22 Ιουλίου 2019, ενώ η διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της TITAN Cement International στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019.

Η TITAN Cement International θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιασδήποτε αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες, μέσω ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Βάσει των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα ανωτέρω, η TITAN Cement International θα ασκήσει το δικαίωμά της να απαιτήσει από:

(α) όλους τους εναπομείναντες κατόχους Κοινών Μετοχών τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των Κοινών Μετοχών τους με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου, είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Κοινή Μετοχή, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία Κοινή Μετοχή, ίσο με €19,64 (εφεξής το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής»), και

(β) όλους τους εναπομείναντες κατόχους Προνομιούχων Μετοχών τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των Προνομιούχων Μετοχών τους με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του οικείου κατόχου, είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία Προνομιούχο Μετοχή, ίσο με €18,98 (εφεξής το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά Προνομιούχου Μετοχής», και από κοινού με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής, το «Χρηματικό Αντάλλαγμα»),

σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/2013 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Αναφορικώς με το Δικαίωμα Εξαγοράς σημειώνονται τα ακόλουθα:

(i) Το Δικαίωμα Εξαγοράς αναμένεται να ασκηθεί στις 18 Ιουλίου 2019 δια της υποβολής σχετικού εγγράφου αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(ii) Στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ θα δύνανται να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες θα τηρούνται σε                       λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου ή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

(iii) Η μεταβίβαση Μετοχών ΤΙΤΑΝ έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο φόρο πώλησης 0,2%, ενώ η μεταβίβασή τους έναντι του οικείου Χρηματικού Ανταλλάγματος υπόκειται σε αυτόν το φόρο που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα.

Η TITAN Cement International θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς κατόπιν της έγκρισης του αιτήματός της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

Από τις 19 Ιουλίου 2019, οι κάτοχοι Μετοχών ΤΙΤΑΝ που δεν αποδέχθηκαν ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το «Δικαίωμα Εξόδου»), επιλέγοντας:

(α) είτε να παραδώσουν στην TITAN Cement International τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ που τους ανήκουν με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταλλάγματος (οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου ή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.) βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής,

(β) είτε να πωλήσουν χρηματιστηριακά τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ που τους ανήκουν στην TITAN Cement International έναντι καταβολής του Ανταλλάγματος σε Μετρητά Κοινής                Μετοχής αναφορικά με τις Κοινές Μετοχές, ή του Ανταλλάγματος σε Μετρητά Προνομιούχου Μετοχής αναφορικά με τις Προνομιούχες Μετοχές.

Αναφορικώς με το Δικαίωμα Εξόδου σημειώνονται τα ακόλουθα:

(i) Καθόσον η TITAN Cement International θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, η άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου θα λήξει αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς. Συνεπώς, οι Μετοχές του Ανταλλάγματος που θα εκδοθούν κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, θα παραδοθούν στους δικαιούχους τους συγχρόνως με την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος που θα εκδοθούν κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς. 

(ii) Η μεταβίβαση Μετοχών ΤΙΤΑΝ έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο φόρο πώλησης 0,2%, ενώ η χρηματιστηριακή πώλησή τους έναντι του οικείου Χρηματικού Ανταλλάγματος υπόκειται σε αυτόν το φόρο που βαρύνει τον πωλητή.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η HSBC France, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα και επιχείρηση επενδύσεων αδειοδοτημένη από την γαλλική Αρχή Προληπτικού Ελέγχου και Εξυγίανσης (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), υπόκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Αρχής χρηματοπιστωτικών αγορών (Autorité des marchés financiers) και της ACPR, εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες των στοιχείων (6) και (7) του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018, ενεργεί για την TITAN Cement International ως (i) αποκλειστικός σύμβουλός της σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου και (ii) αποκλειστικός σύμβουλος εισαγωγής σε σχέση με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών, στο Χ.Α. και στο Euronext Παρισίων.

­­­­­­­­­­­­­­Σημαντικές Σημειώσεις

 • Οι πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστούν προφορά προς πώληση ή αγορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Ουδεμία προσφορά κινητών αξιών διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (στο εξής οι «Η.Π.Α.»), στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην επικράτεια της οποίας, σύμφωνα με τους νόμους, του κανόνες και τους κανονισμούς της, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση μιας τέτοιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε εγγράφου ή υλικού σχετικού με μια τέτοια προσφορά είναι παράνομη ή παραβαίνει οποιονδήποτε  εφαρμοστέο νόμο, κανόνα ή κανονισμό (από κοινού στο εξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Συναφώς, αντίγραφα οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου ή υλικού δεν θα ούτε θα πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομηθούν, διανεμηθούν ή  άλλως αποσταλούν σε οποιονδήποτε ή από οποιονδήποτε προς οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή εντός αυτής.
 • Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με την ούτω καλούμενη «U.S. Securities Act of 1933» (στο εξής η “Securities Act”) και δε δύναται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Η.Π.Α. εν τη απουσία καταχώρησης ή εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης σύμφωνα με τη Securities Act. Η TITAN Cement International δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιεσδήποτε κινητές αξίες στην Η.Π.Α. ή να προβεί σε δημόσια προσφορά στις Η.Π.Α.
 • Η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση δεν εμπεριέχει, αποτελεί ή συνιστά τμήμα οιασδήποτε πρότασης ή πρόσκλησης για πώληση ή κάλυψη, ή πρόσκληση για οιαδήποτε πρόταση προς αγορά ή κάλυψη κινητών αξιών σε οιαδήποτε δικαιοδοσία, ούτε η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση (ή τμήμα αυτής) ή η διανομή της αποτελούν τη βάση ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση, ή να λειτουργήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως προτροπή για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης.
 • Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν σαν σκοπό την παροχή γενικής πληροφόρησης και μόνο, και δεν είναι απαραίτητα πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος προσφοράς ή πρόσκλησης προς πώληση ή έκδοση ή οιαδήποτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών. Οιαδήποτε αγορά ή αίτηση για μετοχές της TITAN Cement International που θα ανταλλαχθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στο Συμπλήρωμα και στο Πληροφοριακό Δελτίο, καθώς σε τυχόν συμπληρωμάτων αυτών, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται για ή να αγοράζουν οιεσδήποτε κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, παρά μόνο επί τη βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στο Συμπλήρωμα και το Πληροφοριακό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα περιέχουν ορισμένες αναλυτικές πληροφορίες για την TITAN Cement International και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τη διαχείριση, τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση στην TITAN Cement International, καθώς και οικονομικές καταστάσεις και άλλα οικονομικά στοιχεία. Η ανακοίνωση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οιαδήποτε επενδυτική συμφωνία ή απόφαση.
 • Η HSBC ενεργεί αποκλειστικά και μόνο για την TITAN Cement International σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση και η HSBC δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε άλλου εκτός της TITAN Cement International αναφορικώς με τις προστασίες που παρέχει στους πελάτες ούτε για την παροχή συμβουλών ως προς τη Δημόσια Πρόταση ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που μνημονεύεται στην παρούσα

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

 • Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής ο «ΕΟΧ»), εκτός από την Ελλάδα, που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (1) (ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων (Οδηγία 2003/71/ΕΚ, ως έχει τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ, στο μέτρο που εφαρμόζεται στο εκάστοτε Κράτος-Μέλος του ΕΟΧ) και κάθε μέτρο εφαρμογής σε κάθε σχετικό Κράτος-Μέλος του ΕΟΧ (εφεξής η «Οδηγία του Ενημερωτικού Δελτίου») (εφεξής οι «Ειδικοί Επενδυτές»). Επιπρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται μόνο και απευθύνεται αποκλειστικά σε Ειδικούς Επενδυτές (i) οι οποίοι έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000 (Χρηματοδοτική Προώθηση) Διάταγμα του 2005 (Financial Services and Markets Act 2000, (Financial Promotion) Order 2005),  όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής το «Διάταγμα») και Ειδικούς Επενδυτές που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος και (ii) στους οποίους μπορεί με άλλον τρόπο να κοινοποιηθεί νομίμως (όλα τα πρόσωπα αυτά συνολικά αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος θα είναι διαθέσιμη μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα, και οιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία προς κάλυψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση Μετοχών του Ανταλλάγματος θα αφορά μόνο τα πρόσωπα αυτά. Κάθε πρόσωπο που δεν εμπίπτει στην κατηγορία των Σχετικών Προσώπων, απαγορεύεται να ενεργεί ή να βασίζεται στην παρούσα ανακοίνωση ή στο περιεχόμενό της.
 • Πληροφορίες για διανομείς και μόνο για τους σκοπούς των απαιτήσεων διακυβέρνησης προϊόντων που περιέχονται: (α) στην Οδηγία (ΕΕ) 2014/65 /ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «MiFID II»), (β) στα άρθρα 9 και 10 της κατ' εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής που συμπληρώνει τη MiFID II και (γ) στα τοπικά μέτρα εφαρμογής (εφεξής από κοινού, οι «Απαιτήσεις Διακυβέρνησης Προϊόντων της MiFID II»), και με την αποποίηση κάθε είδους ευθύνης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αδικοπρακτική, συμβατική ή άλλου είδους, που θα μπορούσε να έχει οιοσδήποτε "κατασκευαστής" (για τους σκοπούς των Απαιτήσεων Διακυβέρνησης Προϊόντων της MiFID II), οι μετοχές της TITAN Cement International, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος, (εφεξής από κοινού οι «Κινητές Αξίες») έχουν υπαχθεί σε διαδικασία έγκρισης προϊόντων, με την οποία έχει καθοριστεί ότι οι Κινητές Αξίες είναι: (i) συμβατές με μια τελική αγορά-στόχο ιδιωτών επενδυτών και επενδυτών που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, όπως ο καθένας ορίζεται στη MiFID II, και (ii) είναι κατάλληλοι για διανομή μέσω όλων των διαύλων διανομής, όπως επιτρέπεται από τη MiFID II (εφεξής η «Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου»). Οι διανομείς, πέραν την Εκτίμησης Αγοράς-Στόχου, χρειάζεται να λάβουν υπόψη και τα ακόλουθα: ότι η τιμή των Κινητών Αξιών μπορεί να μειωθεί και οι επενδυτές θα μπορούσαν να χάσουν ολόκληρη ή μέρος της επένδυσής τους, ότι οι Κινητές Αξίες δεν προσφέρουν εγγυημένο εισόδημα ούτε προστασία κεφαλαίου, και ότι η επένδυση στις Κινητές Αξίες είναι συμβατή μόνο με επενδυτές που δεν χρειάζονται εγγυημένο εισόδημα ή προστασία κεφαλαίου, οι οποίοι (είτε μόνοι τους, είτε σε συνδυασμό με κατάλληλο οικονομικό ή άλλο σύμβουλο) είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης και διαθέτουν επαρκείς πόρους για να είναι σε θέση να επωμιστούν τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν. Η Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου δεν θίγει τις απαιτήσεις οιωνδήποτε συμβατικών, νομικών ή κανονιστικών περιορισμών πώλησης σε σχέση με την προσφορά των Κινητών Αξιών.
 • Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι η Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου δεν συνιστά: (α) αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της σκοπιμότητας για τους σκοπούς της MiFID II, ή (β) προτροπή προς οιονδήποτε επενδυτή ή ομάδα επενδυτών να επενδύσει, να αγοράσει ή να προβεί σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με τις Κινητές Αξίες. Κάθε διανομέας είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση της δικής του εκτίμησης της αγοράς-στόχου όσον αφορά τις Κινητές Αξίες και για τον καθορισμό κατάλληλων διαύλων διανομής.

 

 

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies