Νέα και Δελτία Τύπου

24/12/2019

ΤΙΤΑΝ Εργοστάσιο Ευκαρπίας Αίτηση Τροποποίησης ΑΕΠΟ

Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Στις 24 Δεκεμβρίου 2019, ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία, ο ΤΙΤΑΝ κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελο, με πλήρη τεκμηρίωση, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ώστε να αξιοποιηθεί ένας ακόμα τύπος εναλλακτικού καυσίμου στο εργοστάσιο Ευκαρπίας. Αφορά συγκεκριμένα στο RDF/SRF που παράγεται από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς πρόκειται για μία απλή τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων (το εργοστάσιο Ευκαρπίας είναι ήδη αδειοδοτημένο από το 2014 για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή του), προβλέπεται η διαδικασία δημοσιοποίησης στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού.

Η συνεπεξεργασία αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης. Είναι ένα κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας που συνολικά προωθεί τη μείωση της ταφής των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την τσιμεντοβιομηχανία για περισσότερα από 40 χρόνια στην Ευρώπη και διεθνώς, σε αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες.

Η συνεπεξεργασία είναι σε πλήρη συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ Α’ 179/2015), τις κατευθυντήριες οδηγίες του πακέτου της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ (COM (2017) 34 final/26.12017), καθώς και το Εθνικό Επιχειρησιακό Πλαίσιο για την Κυκλική Οικονομία (Αποφ. 81/17.4.2018 ΚΥΣΟΙΠ), όπως αυτό μετεξελίχθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο 2018. 

 

 

 

 

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies