Νέα και Δελτία Τύπου

11/04/2022

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Το 2021, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αύξησε τον κύκλο εργασιών του σε επίπεδα ρεκόρ και παρέμεινε σε πορεία επίτευξης των στόχων του ESG για το 2025 και μετά. Μέσω της έκδοσης της ενιαίας ετήσιας έκθεσης απολογισμού, ο Τιτάνας αποβλέπει στη σφαιρική και σαφή παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους η στρατηγική, η καλή διακυβέρνηση, η επιχειρηματική ηθική, οι επιδόσεις και οι προοπτικές του Ομίλου συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμ-μετόχους του, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.titan-cement.com/newsroom/annualreports/

 

Κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας  Έκθεσης Απολογισμού 2021 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ:

 • Επίπεδα ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών του Ομίλου που ανήλθε σε €1.714,6 εκ., σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%, αποτυπώνοντας την υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών σε όλες τις περιοχές
 • Αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) σε €91,9 εκ.* (έναντι €1,1 εκ. μετά τις εφάπαξ χρεώσεις €63,9 εκ. το 2020 και έναντι €50,9 εκ. το 2019), κυρίως χάρη στην επιτυχή αναχρηματοδότηση του δανεισμού και τις ευνοϊκότερες συναλλαγματικές διακυμάνσεις
 • Εστίαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω της ακύρωσης ιδίων μετοχών, της αγοράς ιδίων μετοχών όπως και της επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή
 • Μείωση αποτυπώματος άνθρακα κατά 4% (ειδικές εκπομπές Scope 1 & 2), σε πορεία επίτευξης των στόχων του Ομίλου έως το 2030
 • Επικύρωση των στόχων μείωσης εκπομπών CO2 από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Τιτάνας είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς που έλαβε αυτή την επικύρωση
 • Υπογραφή της επιστολής «Business Ambition for 1.5°C», με την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να εργαστεί από κοινού με πρωτοπόρες εταιρίες παγκοσμίως για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1.5°C και την επίτευξη μηδενικών (καθαρών) εκπομπών άνθρακα έως το 2050
 • Αναγνώριση από το CDP με «A-» ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χάρη στη διαφάνεια που διέπει τον Όμιλο και στις δράσεις του προς μια οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα
 • Έναρξη δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με το κλίμα σύμφωνα με τις συστάσεις της TCFD και του Κανονισμού της ΕΕ για την Ταξινομία**
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής τσιμέντου με εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης: Εγκατάσταση σε όλες τις παραγωγικές μονάδες νέων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση και πρόβλεψη βλαβών σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κύριοι προμηθευτές πληρούν τα πρότυπα ESG που έχει θέσει ο Όμιλος
 • Υλοποίηση 142 πρωτοβουλιών στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιείται ο Τιτάνας με αποτέλεσμα να ωφεληθούν πάνω από 400 χιλιάδες συνάνθρωποί μας

 

*Τα στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν προς τα πάνω ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του λογιστικού ελέγχου.

** O Κανονισμός Ταξινομίας της ΕΕ παρέχει ένα σύστημα ταξινόμησης των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Θα βοηθήσει την ΕΕ να προχωρήσει σε βιώσιμες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

 

Σχετικά με την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021 (IAR 2021) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συντάχθηκε σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Βελγίου (2020), την Οδηγία Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 2014/95/EU, τον Κανονισμό της ΕΕ για την Ταξινομία 2020/852/EU, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (ΙΙRC).

Άλλα πλαίσια αναφοράς που ακολουθήθηκαν από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την Έκδοση Αναφορών Προόδου (UNGC CoP), το καταστατικό και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA), καθώς και τα πρότυπα του Οργανισμού Λογιστικών Προτύπων για τη Βιωσιμότητα (SASB) και του οργανισμού CDP (Carbon Disclosure Project) για την κλιματική αλλαγή και το νερό. Το 2021 ο Όμιλος άρχισε επίσης να εφαρμόζει στις εκθέσεις του τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Δημοσιοποιήσεις σχετικά με το Κλίμα (TCFD).

Οι ξεχωριστές και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2021 υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητο έλεγχο από την εταιρία ορκωτών λογιστών PwC. Η επισκόπηση επιδόσεων και οι σχετικές καταστάσεις για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) επαληθεύτηκαν από την εταιρία ανεξάρτητων ελεγκτών ERM Certification and Verification Services (ERM CVS), παρέχοντας εύλογη διασφάλιση (reasonable assurance), σύμφωνα με το καταστατικό και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA), καθώς και με τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) για το προηγμένο επίπεδο Αναφορών Προόδου.

 

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.400 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.titan-cement.com.
Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies