Νέα και Δελτία Τύπου

06/04/2023

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022

 

Επιτάχυνση του εμπορικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού του Ομίλου, μέσω της καινοτομίας, των ψηφιακών λύσεων, των δράσεων για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και των αναπτυξιακών επενδύσεων

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Το 2022 ήταν μία χρονιά υψηλών επιδόσεων για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, με ρεκόρ πωλήσεων και ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές του, καθώς και σημαντική πρόοδο στην πορεία επίτευξης των στόχων του ESG για το 2025 και μετά. Ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί αναπτυξιακές επενδύσεις, εστιάζοντας στην καινοτομία για τον πελάτη και την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ανθρώπων του, ενώ επιταχύνει τον εμπορικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό του.

Μέσω της έκδοσης της ενιαίας ετήσιας έκθεσης απολογισμού, ο ΤΙΤΑΝ αποβλέπει στη σφαιρική και σαφή παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους η στρατηγική, η καλή διακυβέρνηση, η επιχειρηματική ηθική, οι επιδόσεις και οι προοπτικές του Ομίλου συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμ-μετόχους του, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.titan-cement.com/newsroom/annualreports/

Κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2022 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ:

 • Δεύτερο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ του Ομίλου. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €2.282,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση 33,1%.
 • Αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €331,2 εκ., με διψήφια αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις αγορές.
 • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) διαμορφώθηκαν σε €109,7εκ. (+19,3 εκ.). Αύξηση κατά 24,4% στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή.
 • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €797,3 εκ. (+ €84 εκ.), μετά τις επενδυτικές δαπάνες που έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ (€241,9 εκ.) με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, τη βελτίωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των logistics και της δυναμικότητας, καθώς και την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης υποστηρίζοντας την αύξηση των πωλήσεων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σε 2,4x.
 • Σε πορεία επίτευξης των στόχων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, ενώ οι συνολικές επιδόσεις ESG έχουν αναγνωριστεί από κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
 • Επίτευξη του υψηλότερου ποσοστού ετήσιας μείωσης των ειδικών εκπομπών CO2 (-5%) κατά την τελευταία δεκαετία, με αύξηση ρεκόρ της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και μείωση ρεκόρ της αναλογίας κλίνκερ προς τσιμέντο.
 • Τα πράσινα προϊόντα και λύσεις προσεγγίζουν το 20% του όγκου πωλήσεων.
 • Mία από τις μόλις τρεις εταιρίες τσιμέντου διεθνώς που έλαβαν κορυφαία βαθμολογία «Α» από το CDP ως αναγνώριση της διαφάνειας στις δημοσιοποιήσεις για το κλίμα και των δράσεων του Ομίλου.
 • Μεταξύ των πρώτων εταιριών τσιμέντου παγκοσμίως με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 επικυρωμένους από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) ως συμβατούς με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C.
 • Συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλες τις αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στο ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα των κατασκευών, στη δέσμευση εκπομπών άνθρακα και στην αξιοποίησή τους και τη χρήση καινοτόμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών και τεχνολογιών.
 • Επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και σε άλλα εργοστάσια επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αύξηση των όγκων παραγωγής, μείωση κόστους ενέργειας και έγκαιρη πρόβλεψη αστοχιών, με σημαντικά οικονομικά οφέλη.

               

 

Σχετικά με την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022 (IAR 2022) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συντάχθηκε σύμφωνα με βελγική νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Βελγίου (2020), την Οδηγία Μη Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2014/95/EU, τον Κανονισμό της ΕΕ για την Ταξινομία 2020/852/EU, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (ΙΙRC) σχετικά με την ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Άλλα πλαίσια αναφοράς που ακολουθήθηκαν από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για την Έκδοση Αναφορών Προόδου (UNGC CoP), το καταστατικό και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA), τα πρότυπα του Οργανισμού Λογιστικών Προτύπων για τη Βιωσιμότητα (SASB), τα ερωτηματολόγια του οργανισμού CDP (Carbon Disclosure Project) για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια των υδάτων και οι συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Σχετικών με το Κλίμα (TCFD).

Οι ξεχωριστές και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2022 υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητο έλεγχο από την εταιρία ορκωτών λογιστών PwC. Η επισκόπηση επιδόσεων και οι καταστάσεις για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) επαληθεύτηκαν από την εταιρία ανεξάρτητων ελεγκτών ERM Certification and Verification Services (ERM CVS), σύμφωνα με το καταστατικό και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA).

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μια διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις ΗΠΑ, απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει, επίσης, μια κοινοπραξία στη Βραζιλία. Με 120 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα που προάγει το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ εργάζεται μεθοδικά με τους πελάτες του για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Ο TITAN έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO2, να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Euronext και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: www.titan-cement.com 

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies