Φαίο τσιμέντο ανθεκτικό σε Θειικά
CEM IV/A(P) 42,5 N - SR

Είναι το τσιμέντο που προορίζεται κυρίως σε εφαρμογές προκατασκευασμένου και έτοιμου σκυροδέματος, καθώς και σε προϊόντα ξηρών μιγμάτων με υδραυλικές ιδιότητες. Είναι ιδανικό για χρήση σε προκατασκευασμένα στοιχεία, στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος κ.λπ.

Η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά είναι υποχρεωτική για την παραγωγή σκυροδεμάτων που εκτίθενται σε μέτρια (ΧΑ2) ή έντονη (ΧΑ3) προσβολή θειικών που περιέχονται στο έδαφος ή στα υπόγεια νερά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016. Το τσιμέντο CEM IV/A(P) 42,5 N-SR περιέχει ειδικό κλίνκερ με αργιλικό τριασβέστιο χαμηλότερο του 9% και ποζολάνη. 

Ο ΤΙΤΑΝ δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης ανακυκλωμένου περιεχομένου, της μείωσης των αποβλήτων και της βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης.

 1. Εφαρμογές Προϊόντος

  Για την παραγωγή σκυροδέματος ανθεκτικού στα περιβάλλοντα ΧΑ2 και ΧΑ3, η περιεκτικότητα του μίγματος σε τσιμέντο τύπου CEM IV/A(P) 42,5 N-SR πρέπει να τηρείται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 επίπεδα.

  Όλα τα τυπικά πρόσθετα σκυροδέματος (π.χ., πλαστικοποιητές, αερακτικά, επιβραδυντικά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τσιμέντο CEM IV/A(P) 42,5 N-SR.

 2. Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPD), Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE

  Τα τσιμέντα μας συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και υπόκεινται σε διαδικασίες πιστοποίησης από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το σύστημα 1+ για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP).

  O Τιτάνας προχώρησε στη δημοσίευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων τσιμέντων (Environmental Product Declaration - EPD), μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα.

  Την Περιβαλλοντική Δήλωση Επιδόσεων (EPD), τη Δήλωση Επιδόσεων για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη Σήμανση CE μπορείτε να τα δείτε εδώ. Η Σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία ή/και στα έγγραφα αποστολής όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για τα Δομικά Προϊόντα.

 3. Υγεία και Ασφάλεια

  Η επαφή με υγρό τσιμέντο, υγρό σκυρόδεμα ή κονίαμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή σοβαρά εγκαύματα αλκαλίων. Η επαφή ης τσιμεντόσκονης με τα σωματικά υγρά (π.χ. ιδρώτας ή και υγρά των ματιών) μπορεί επίσης να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Ενέχει σοβαρό κίνδυνο βλάβης στα μάτια. Φοράτε κατάλληλο αδιάβροχο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστασία ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε τη συμβουλή γιατρού. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύντε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, ο κίνδυνος της οποίας ενισχύεται εάν το τσιμέντο χρησιμοποιηθεί πέραν της δηλωθείσης περιόδου φύλαξης που αναγράφεται στα έγγραφα αποστολής.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies