Φαιό τσιμέντο CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N

Το τσιμέντο TITAN CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N είναι ένα σύνθετο τσιμέντο που συμπληρώνει τη σειρά των τσιμέντων Portland. Οι ενισχυμένες ιδιότητές του προσφέρουν υψηλές πρώιμες αντοχές και το καθιστούν ιδανικό για ογκώδεις σκυροδετήσεις και εργασίες προκατασκευής. Το τσιμέντο TITAN CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N προσέφερε λύσεις στα μεγάλα τεχνικά έργα σε εφαρμογές σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων.

Είναι τσιμέντο τύπου Portland ποζολάνης/ασβεστόλιθου. Περιέχει ποζολάνη (ηφαιστειακό υλικό που εξορύσσεται σε λατομεία) και αλεσμένο ασβεστόλιθο, ώστε να δημιουργεί ένα πιο βιώσιμο τσιμέντο και ενισχύει, παράλληλα, τα χαρακτηριστικά των επιδόσεών του.

Εμείς, στον Τιτάνα, δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης ανακυκλωμένου περιεχομένου, της μείωσης των αποβλήτων και της βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης.

 1. Εφαρμογές Προϊόντος

  Για την παραγωγή ανθεκτικού σκυροδέματος με το τσιμέντο CEM II Portland, η περιεκτικότητα του μίγματος σε τσιμέντο πρέπει να τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 206 και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, τα οποία παρέχουν οδηγίες για τη χρήση των τσιμέντων σε σκυρόδεμα για διάφορες κατηγορίες έκθεσης και αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος για την επιδιωκόμενη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

  Όλα τα τυπικά πρόσθετα σκυροδέματος (π.χ. πλαστικοποιητές, αερακτικά, επιβραδυντικά), μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το τσιμέντο CEM II.

 2. Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPD), Δήλωση Επιδόσεων και Σήμανση CE

  Τα τσιμέντα μας συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο, ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και υπόκεινται σε διαδικασίες πιστοποίησης τρίτων από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το σύστημα 1+ για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP).

  O Τιτάνας προχώρησε στη δημοσίευση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων τσιμέντων (Environmental Product Declaration - EPD), μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα.

  Την Περιβαλλοντική Δήλωση Επιδόσεων (EPD), τη Δήλωση Επιδόσεων για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη Σήμανση CE μπορείτε να τα δείτε εδώ. Η Σήμανση CE τοποθετείται στη συσκευασία ή/και στα έγγραφα αποστολής, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για τα δομικά προϊόντα.

 3. Υγεία και Ασφάλεια

  Η επαφή με υγρό τσιμέντο, υγρό σκυρόδεμα ή κονίαμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή σοβαρά εγκαύματα αλκαλίων. Η επαφή της τσιμεντόσκονης με τα σωματικά υγρά (π.χ. ιδρώτα και υγρά των ματιών), μπορεί επίσης να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Επίσης, υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος βλάβης στα μάτια. Γι’ αυτό συνιστάται η χρησιμοποίηση κατάλληλου αδιάβροχου, προστατευτικού ρουχισμού, γαντιών και η προστασία των ματιών και του προσώπου. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, θα πρέπει να ξεπλυθούν αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και να ζητηθεί συμβουλή γιατρού. Μετά από επαφή με το δέρμα, θα πρέπει να γίνει ξέπλυμα με άφθονο καθαρό νερό. Επιπλέον, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, ο κίνδυνος της οποίας ενισχύεται, εάν το τσιμέντο χρησιμοποιηθεί πέραν της δηλωθείσης περιόδου φύλαξης, που αναγράφεται στα έγγραφα αποστολής.

Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies