Αέριες Εκπομπές

Η παραγωγική διαδικασία του τσιμέντου και η διακίνηση των υλικών αποτελούν τις κυριότερες πηγές αέριων εκπομπών, όπως η σκόνη, τα οξείδια του αζώτου (ΝOx) και τα οξείδια του θείου (SOx).

Εμείς, ακολουθούμε ένα πρόγραμμα συνεχών και περιοδικών μετρήσεων, τόσο των σημειακών όσο και των διάχυτων πηγών, για να διαφυλάξουμε την υγεία των ανθρώπων μας και των κατοίκων των περιοχών  που γειτνιάζουν με τις μονάδες παραγωγής μας.

Επίσης, μεριμνούμε για τη διασφάλιση της σωστής συντήρησης και της καλύτερης δυνατής λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μας, καθώς και για την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη μεταφορά υλικών στους χώρους των εργοστασίων και έξω από αυτούς.

Όλα τα εργοστάσιά μας λειτουργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τα νέα, αυστηρότερα όρια της Οδηγίας Βιομηχανικών Εκπομπών που έχει ορίσει η ΕΕ. Η δυνατότητά μας να προσαρμοστούμε άμεσα σε αυτά είναι αποτέλεσμα της φιλοσοφίας μας να επιτυγχάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, πέρα και πάνω από το τι υπαγορεύει η νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, εγκαθιστώντας σακκόφιλτρα συνεχούς λειτουργίας (σε αντικατάσταση των ηλεκτροστατικών φίλτρων των κλιβάνων), κλειστά συστήματα αποθήκευσης-τροφοδοσίας, σύστημα Selective Non Catalytic NOx Reduction (SNCR), νέους καυστήρες χαμηλών εκπομπών NΟx, on-line αναλυτές, εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, αυτόματους δειγματολήπτες και by-pass πτητικών (χλωρίου).

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: σε σύγκριση με το 1990, οι ειδικές εκπομπές σκόνης έχουν μειωθεί κατά 95% και οι ειδικές εκπομπές NOx κατά 70% (στοιχεία 2017). Οι εκπομπές SOx δεσμεύονται από το αλκαλικό περιβάλλον της παραγωγικής διαδικασίας και είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες που ορίζονται στους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των εργοστασίων.

Τέλος, για την καταστολή της διάχυτης σκόνης παίρνουμε μέτρα, όπως η διαβροχή των δρόμων και των πρώτων υλών, η δημιουργία αναχωμάτων και οι δενδροφυτεύσεις.

Η διασπορά της σκόνης και των υπολοίπων αέριων ρύπων εκτός των εργοστασιακών χώρων εξαρτάται από τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια, έχουμε εκπονήσει μελέτες διασποράς των αέριων ρύπων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των οριακών τιμών της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις γειτονικές περιοχές.

Αέριες Εκπομπές

Βιοποικιλότητα

Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies