Βιοποικιλότητα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Οι μελέτες που εκπονούμε, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία:
  • Καταγράφουν τα σημαντικότερα είδη χλωρίδας και πανίδας μέσα από εργασίες πεδίου.
  • Αναγνωρίζουν τα είδη και τους οικοτόπους υψηλής προτεραιότητας.
  • Εκτιμούν τις βασικές απειλές και καθορίζουν τους στόχους διατήρησης, μετά από βιολογική αξιολόγηση των ειδών και οικοτόπων.
  • Προσδιορίζουν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα και τις ορθές πρακτικές αποκατάστασης.
  • Προτείνουν συγκεκριμένο τοπικό σχέδιο δράσης διαχείρισης βιοποικιλότητας που θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται για την αποτελεσματικότητά του.
 Αντίστοιχα βήματα ακολουθούνται για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης, στοχεύοντας σε:
  • Βελτίωση των οικολογικών συνθηκών της περιοχής κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των εκμεταλλεύσεων, μέσω κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης, όπως η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και η χρήση ορθών, προς όφελος της βιοποικιλότητας, μεθόδων αποκατάστασης.
  • Ελαχιστοποίηση της απώλειας βιοποικιλότητας με την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, μέσω ευρύτερων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.
  • Αναγνώριση και επιδίωξη ευρύτερων στρατηγικών πρωτοβουλιών, μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων με στοχευμένα οφέλη για τη βιοποικιλότητα.
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζόμενών μας, καθώς και της τοπικής κοινωνίας και άλλων τοπικών ομάδων χρηστών στην ευρύτερη περιοχή εξόρυξης.
Επιστροφή
Αλλαγή Ανάκληση Συγκατάθεσης Cookies